اوقات نماز Bashkia Tepelenë

AL / Gjirokastër / Bashkia Tepelenë

جهت قبله Bashkia Tepelenë

N E S W

جهت قبله Bashkia Tepelenë

°128.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Tepelenë, Gjirokastër: °128.7 :جهت قطب نما °132.3 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Tepelenë, Bashkia Tepelene

اوقات نماز Bencia
اوقات نماز Veliqot
اوقات نماز Oenala
اوقات نماز Tërshnicë, (Tershnice)
اوقات نماز Mali i Trushnicës, (Mali i Trushnices)
اوقات نماز Lekdush