اوقات نماز Bashkia Përmet

AL / Gjirokastër / Bashkia Përmet

جهت قبله Bashkia Përmet

N E S W

جهت قبله Bashkia Përmet

°129.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Përmet, Gjirokastër: °129.3 :جهت قطب نما °133 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Përmet, Bashkia Permet

اوقات نماز Qilarisht
اوقات نماز Benjë-Novoselë, (Benje-Novosele)
اوقات نماز Qilarishti i Vogël, (Qilarishti i Vogel)
اوقات نماز Novoselë, (Novosele)
اوقات نماز Petran
اوقات نماز Ogdunan
اوقات نماز Lagjja e Re
اوقات نماز Lengaricë, (Lengarice)
اوقات نماز Përroi i Ngimkarit, (Perroi i Ngimkarit)
اوقات نماز Gjinkar
اوقات نماز Mal Grabovë, (Mal Grabove)
اوقات نماز Lipivan
اوقات نماز Badëlonjë, (Badelonje)
اوقات نماز Vinjah
اوقات نماز Leshicë, (Leshice)
اوقات نماز Bodar
اوقات نماز Trebozisht
اوقات نماز Tremisht
اوقات نماز Leusë, (Leuse)
اوقات نماز Delvinë, (Delvine)