اوقات نماز Bashkia Memaliaj

AL / Gjirokastër / Bashkia Memaliaj

جهت قبله Bashkia Memaliaj

N E S W

جهت قبله Bashkia Memaliaj

°128.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Memaliaj, Gjirokastër: °128.9 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Memaliaj

اوقات نماز Luftinja e Sipërme, (Luftinja e Siperme)
اوقات نماز Sinomataj
اوقات نماز Rrapaj
اوقات نماز Dervishaj
اوقات نماز Majë Lefunjë, (Maje Lefunje)
اوقات نماز Luftinjë e Poshtme, (Luftinje e Poshtme)
اوقات نماز Zhabokikë-Një, (Zhabokike-Nje)
اوقات نماز Xhafaj
اوقات نماز Dokaj
اوقات نماز Cacaj
اوقات نماز Revisht
اوقات نماز Badër, (Bader)
اوقات نماز Luftinjë, (Luftinje)
اوقات نماز Luadh
اوقات نماز Zhabokikë-Dy, (Zhabokike-Dy)
اوقات نماز Kërvacaj, (Kervacaj)
اوقات نماز Toskë-Martalloz, (Toske-Martalloz)
اوقات نماز Ballaj
اوقات نماز Izvor
اوقات نماز Kurtjez
اوقات نماز Lajthizë, (Lajthize)
اوقات نماز Buz
اوقات نماز Bregu i Buzit
اوقات نماز Malkaj
اوقات نماز Amanikaj