اوقات نماز Bashkia Libohovë

AL / Gjirokastër / Bashkia Libohovë

جهت قبله Bashkia Libohovë

N E S W

جهت قبله Bashkia Libohovë

°128.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Libohovë, Gjirokastër: °128.9 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Libohovë, Bashkia Libohove

اوقات نماز Mali i Lenit
اوقات نماز Lepushë, (Lepushe)
اوقات نماز Stegopul
اوقات نماز Saraqinishtë, (Saraqinishte)
اوقات نماز Maja e Lalucit
اوقات نماز Rapavicë, (Rapavice)
اوقات نماز Selckë, (Selcke)
اوقات نماز Lukotel
اوقات نماز Mali i Lunxhërisë, (Mali i Lunxherise)
اوقات نماز Gryka e Selckës, (Gryka e Selckes)
اوقات نماز Suhë, (Suhe)
اوقات نماز Tranoshishtë, (Tranoshishte)
اوقات نماز Lumi i Grykës, (Lumi i Grykes)
اوقات نماز Labova e Poshtme
اوقات نماز Krinë, (Krine)
اوقات نماز Letovisht