اوقات نماز Bashkia Kelcyrë

AL / Gjirokastër / Bashkia Kelcyrë

جهت قبله Bashkia Kelcyrë

N E S W

جهت قبله Bashkia Kelcyrë

°129.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Kelcyrë, Gjirokastër: °129.1 :جهت قطب نما °132.7 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Kelcyrë, Bashkia Kelcyre

اوقات نماز Dëshnicë, (Deshnice)
اوقات نماز Goricë, (Gorice)
اوقات نماز Zhepovë, (Zhepove)
اوقات نماز Qaf Sukë, (Qaf Suke)
اوقات نماز Bokollar
اوقات نماز Sukë, (Suke)
اوقات نماز Luarë, (Luare)
اوقات نماز Potgoran-Fushë, (Potgoran-Fushe)
اوقات نماز Çorenisht, (Corenisht)
اوقات نماز Xhuhanoj
اوقات نماز Lotonjaj
اوقات نماز Fushë, (Fushe)
اوقات نماز Potgoran
اوقات نماز Bregu i Tolarit
اوقات نماز Mullahaj
اوقات نماز Tolar
اوقات نماز Katundishtë, (Katundishte)
اوقات نماز Leskovec
اوقات نماز Delilaj
اوقات نماز Beduqas
اوقات نماز Fushë, (Fushe)
اوقات نماز Mullahaj
اوقات نماز Gërdas, (Gerdas)
اوقات نماز Fshati i Ri
اوقات نماز Çorogunj, (Corogunj)
اوقات نماز Topojan
اوقات نماز Rodenj
اوقات نماز Zhepovë, (Zhepove)
اوقات نماز Merkuraj
اوقات نماز Panarit