اوقات نماز Bashkia Dropull

AL / Gjirokastër / Bashkia Dropull

جهت قبله Bashkia Dropull

N E S W

جهت قبله Bashkia Dropull

°128.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Dropull, Gjirokastër: °128.8 :جهت قطب نما °132.4 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Dropull

اوقات نماز Vllahogoranxi
اوقات نماز Glinë, (Gline)
اوقات نماز Peshkëpia e Sipërme, (Peshkepia e Siperme)
اوقات نماز Peshkëpia e Poshtme, (Peshkepia e Poshtme)
اوقات نماز Nepravishtë, (Nepravishte)
اوقات نماز Fush’ e Dropullit Sipërme, (Fush' e Dropullit Siperme)
اوقات نماز Radat
اوقات نماز NB Muzafer Asqeri
اوقات نماز Marina