اوقات نماز Bashkia Patos

AL / Fier / Bashkia Patos

جهت قبله Bashkia Patos

N E S W

جهت قبله Bashkia Patos

°128.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Patos, Fier: °128.8 :جهت قطب نما °132.3 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Patos

اوقات نماز Margëlliç, (Margellic)
اوقات نماز Shpataj
اوقات نماز Kuqar
اوقات نماز Bregu i Gradishtës, (Bregu i Gradishtes)
اوقات نماز Rusinjë, (Rusinje)
اوقات نماز Rrërës, (Rreres)
اوقات نماز Breg
اوقات نماز Dukas
اوقات نماز Lumi i Siqecës, (Lumi i Siqeces)
اوقات نماز Ujëmbledhësi i Zharrëzës, (Ujembledhesi i Zharrezes)
اوقات نماز Ullishte
اوقات نماز Shkëmber, (Shkember)
اوقات نماز Patos
اوقات نماز Verbas
اوقات نماز Zharrëz, (Zharrez)
اوقات نماز Fshati i Ri
اوقات نماز Ruzhdie
اوقات نماز Bregas
اوقات نماز Patos Fshat
اوقات نماز Shushejt
اوقات نماز Mali Lalarit
اوقات نماز Bashkim
اوقات نماز Luginas
اوقات نماز Verbas
اوقات نماز Lalar
اوقات نماز Siqecë, (Siqece)
اوقات نماز Griq
اوقات نماز Luar
اوقات نماز Ymeraj
اوقات نماز Bashkim
اوقات نماز Luginas
اوقات نماز Fshati i Ri
اوقات نماز Patos
اوقات نماز Griq
اوقات نماز Visokë, (Visoke)
اوقات نماز Patos