اوقات نماز Bashkia Mallakastër

AL / Fier / Bashkia Mallakastër

جهت قبله Bashkia Mallakastër

N E S W

جهت قبله Bashkia Mallakastër

°128.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Mallakastër, Fier: °128.8 :جهت قطب نما °132.4 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Mallakastër, Bashkia Mallakaster

اوقات نماز Greshicë, (Greshice)
اوقات نماز Lamaj
اوقات نماز Greshicë, (Greshice)
اوقات نماز Greshica-Musaj
اوقات نماز Përrua Dulaj, (Perrua Dulaj)
اوقات نماز Greshica-Dulaj
اوقات نماز Greshica-Liçaj, (Greshica-Licaj)
اوقات نماز Greshica-Liçaj, (Greshica-Licaj)
اوقات نماز Greshica-Goiliaç, (Greshica-Goiliac)
اوقات نماز Greshica-Sallkaj
اوقات نماز Lamaj
اوقات نماز Burim Gura
اوقات نماز Greshica-Musaj
اوقات نماز Grashica-Musaj
اوقات نماز Pylli Pirava
اوقات نماز Greshica-Dulaj
اوقات نماز Burim Gura
اوقات نماز Përrua Dulaj, (Perrua Dulaj)
اوقات نماز Mali Hjiës, (Mali Hjies)
اوقات نماز Mustaj
اوقات نماز Mustaj
اوقات نماز Greshica Goiliaç, (Greshica Goiliac)
اوقات نماز Grashica-Musaj
اوقات نماز Përroi Galicës, (Perroi Galices)
اوقات نماز Përrua Thela, (Perrua Thela)
اوقات نماز Greshica-Sallkaj
اوقات نماز Mali Hjiës, (Mali Hjies)
اوقات نماز Sheaj
اوقات نماز Përrua Lladove, (Perrua Lladove)
اوقات نماز Lumi Konjakut
اوقات نماز Pylli Pirava
اوقات نماز Yzeiraj
اوقات نماز Greshica-Goiliaç, (Greshica-Goiliac)
اوقات نماز Burim Banjakapaj
اوقات نماز Mal Mangull
اوقات نماز Greshica-Hajdinaj
اوقات نماز Greshica-Hajdinaj
اوقات نماز Ujëmbledhësi i Greshicës, (Ujembledhesi i Greshices)
اوقات نماز Përroi Vashnicës, (Perroi Vashnices)
اوقات نماز Qafa Shenjës, (Qafa Shenjes)
اوقات نماز Greshica Goiliaç, (Greshica Goiliac)
اوقات نماز Përroi Galicës, (Perroi Galices)
اوقات نماز Përrua Thela, (Perrua Thela)
اوقات نماز Hekal
اوقات نماز Përroi Marushës, (Perroi Marushes)
اوقات نماز Kremenar
اوقات نماز Yzeiraj
اوقات نماز Sheaj
اوقات نماز Mal Varesinus
اوقات نماز Përrua Lladove, (Perrua Lladove)
اوقات نماز Mal Zandenu
اوقات نماز Lumi Konjakut
اوقات نماز Përroi Vashnicës, (Perroi Vashnices)
اوقات نماز Qafë Durajt, (Qafe Durajt)
اوقات نماز Mallakastër, (Mallakaster)
اوقات نماز Damës, (Dames)
اوقات نماز Klos
اوقات نماز Klos
اوقات نماز Përroi Shkorës, (Perroi Shkores)
اوقات نماز Mal Mangull
اوقات نماز Burim Banjakapaj
اوقات نماز Bregu i Kremenarit
اوقات نماز Përroi Marushës, (Perroi Marushes)
اوقات نماز Kalenjë, (Kalenje)
اوقات نماز Kash
اوقات نماز Mal Shendelli
اوقات نماز Sinanaj
اوقات نماز Kapaj
اوقات نماز Përroi i Xhiut, (Perroi i Xhiut)
اوقات نماز Mal Shendelli
اوقات نماز Qafa Shenjës, (Qafa Shenjes)
اوقات نماز Mali Goricës, (Mali Gorices)
اوقات نماز Kremenar
اوقات نماز Mal Varesinus
اوقات نماز Ujëmbledhësi i Greshicës, (Ujembledhesi i Greshices)
اوقات نماز Qafë Durajt, (Qafe Durajt)
اوقات نماز Xhaferrapaj
اوقات نماز Hekal
اوقات نماز Arannasi
اوقات نماز Gradisht
اوقات نماز Xhaferrapaj
اوقات نماز Mali Goricës, (Mali Gorices)
اوقات نماز Përroi Shkorës, (Perroi Shkores)
اوقات نماز Arannasi
اوقات نماز Kalenjë, (Kalenje)
اوقات نماز Mal Zandenu
اوقات نماز Qafa e Kashit
اوقات نماز Bregu i Kremenarit
اوقات نماز Përroi Teltës, (Perroi Teltes)
اوقات نماز Gradisht
اوقات نماز Mallakastër, (Mallakaster)
اوقات نماز Usojë, (Usoje)
اوقات نماز Damës, (Dames)
اوقات نماز Ballan
اوقات نماز Përroi Teltës, (Perroi Teltes)
اوقات نماز Kapaj
اوقات نماز Kash
اوقات نماز Sinanaj
اوقات نماز Faqja e Madhe
اوقات نماز Përroi i Xhiut, (Perroi i Xhiut)