اوقات نماز Bashkia Fier

AL / Fier / Bashkia Fier

جهت قبله Bashkia Fier

N E S W

جهت قبله Bashkia Fier

°128.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Fier, Fier: °128.6 :جهت قطب نما °132.1 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Fier

اوقات نماز Sinanbejlli
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Radostinë, (Radostine)
اوقات نماز Kryegjatë, (Kryegjate)
اوقات نماز Pojan
اوقات نماز Dërmënas, (Dermenas)
اوقات نماز Kraksniq
اوقات نماز Hoxhara
اوقات نماز Muçaj, (Mucaj)
اوقات نماز Gremb-Hasan
اوقات نماز Sop
اوقات نماز Çlirim, (Clirim)
اوقات نماز Vadhizë, (Vadhize)
اوقات نماز Shtyllas
اوقات نماز Stojk
اوقات نماز Bregu i Shtyllasit
اوقات نماز Llapaticë, (Llapatice)
اوقات نماز Sulaj
اوقات نماز Afrimi i Ri
اوقات نماز Murtajas
اوقات نماز Afrim
اوقات نماز Zhupan
اوقات نماز Toskallar
اوقات نماز Radostimë, (Radostime)
اوقات نماز Fushë, (Fushe)
اوقات نماز Këneta e Hoxharës, (Keneta e Hoxhares)
اوقات نماز Makaj
اوقات نماز Afrim
اوقات نماز Radostimë, (Radostime)
اوقات نماز Baltëzë-Kotë, (Balteze-Kote)
اوقات نماز Murtajas
اوقات نماز Hamil
اوقات نماز Bufaj
اوقات نماز Hebej
اوقات نماز Afrimi i Ri
اوقات نماز Zhupan
اوقات نماز Baltëz, (Baltez)