اوقات نماز Bashkia Divjakë

AL / Fier / Bashkia Divjakë

جهت قبله Bashkia Divjakë

N E S W

جهت قبله Bashkia Divjakë

°129 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Divjakë, Fier: °129 :جهت قطب نما °132.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Divjakë, Bashkia Divjake

اوقات نماز Fusha e Sopit Rërës, (Fusha e Sopit Reres)
اوقات نماز Kanali Anës Pishës, (Kanali Anes Pishes)
اوقات نماز Mizë, (Mize)
اوقات نماز Kodra Bishti Gogles
اوقات نماز Ishujt e Vegjël, (Ishujt e Vegjel)
اوقات نماز Arat Nuklan
اوقات نماز Kodra Çukës, (Kodra Cukes)
اوقات نماز Ishulli Hapashalit
اوقات نماز Përroi Sanës, (Perroi Sanes)
اوقات نماز Shpati i Pashtollisë, (Shpati i Pashtollise)
اوقات نماز Xeng
اوقات نماز Zharnec
اوقات نماز Mal Gjatë, (Mal Gjate)
اوقات نماز Kodër Lëmit Mitros, (Koder Lemit Mitros)
اوقات نماز Fusha e Verëzës, (Fusha e Verezes)
اوقات نماز Pylli i Mizës, (Pylli i Mizes)
اوقات نماز Ujëmbledhësi Sipërm, (Ujembledhesi Siperm)
اوقات نماز Përroi Mizës, (Perroi Mizes)
اوقات نماز Përroi Korranecit, (Perroi Korranecit)
اوقات نماز Fusha Kashtë Bardhë, (Fusha Kashte Bardhe)
اوقات نماز Përroi Çobanit, (Perroi Cobanit)
اوقات نماز Liqeni i Karavastasë, (Liqeni i Karavastase)
اوقات نماز Mal Lëmit Kallogji, (Mal Lemit Kallogji)
اوقات نماز Kodrat e Divjakës, (Kodrat e Divjakes)
اوقات نماز Mali Mali i Madh
اوقات نماز Ujëmbledhësi Poshtëm, (Ujembledhesi Poshtem)
اوقات نماز Kryekuq
اوقات نماز Përrua Madh, (Perrua Madh)
اوقات نماز Pisha e Divjakës, (Pisha e Divjakes)
اوقات نماز Gropa e Mallokut
اوقات نماز Kodrat e Plenës, (Kodrat e Plenes)
اوقات نماز Gryka e Llasës, (Gryka e Llases)
اوقات نماز Çarret e Buta, (Carret e Buta)
اوقات نماز Plazhi i Divjakës, (Plazhi i Divjakes)
اوقات نماز Kanali Prekës, (Kanali Prekes)
اوقات نماز Gryka e Sharrës, (Gryka e Sharres)
اوقات نماز Kodra Guri i Zgjebur
اوقات نماز Mali Fikut
اوقات نماز Moçali i Kasolleve të Vahut, (Mocali i Kasolleve te Vahut)
اوقات نماز Fusha e Shkallës, (Fusha e Shkalles)
اوقات نماز Divjakë, (Divjake)
اوقات نماز Kodra e Çokut, (Kodra e Cokut)
اوقات نماز Meç, (Mec)
اوقات نماز Përroi Fierit të Bardhë, (Perroi Fierit te Bardhe)
اوقات نماز Gryka Rrushi i Butë, (Gryka Rrushi i Bute)
اوقات نماز Kanali Vahut
اوقات نماز Kodra Kunjës, (Kodra Kunjes)
اوقات نماز Kodër Zezë, (Koder Zeze)
اوقات نماز Pylli i Pishës, (Pylli i Pishes)
اوقات نماز Grabjan
اوقات نماز Pylli i Spalatës, (Pylli i Spalates)
اوقات نماز Dushku i Madh
اوقات نماز Kodra Lenikët, (Kodra Leniket)