اوقات نماز Rrethi i Gramshit

AL / Elbasan / Rrethi i Gramshit

جهت قبله Rrethi i Gramshit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Gramshit

°129.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Gramshit, Elbasan: °129.9 :جهت قطب نما °133.6 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Gramshit, Gramsh, Gramsh Rreth, Gramshi, Rrethi Gramsh

اوقات نماز Vërçë, (Verce)
اوقات نماز Broshtan
اوقات نماز Broshtan
اوقات نماز Bërsniku i Sipërm, (Bersniku i Siperm)
اوقات نماز Kishtallarë, (Kishtallare)
اوقات نماز Vërçë, (Verce)
اوقات نماز Bërsniku i Sipërm, (Bersniku i Siperm)
اوقات نماز Broshtan
اوقات نماز Pasnovisht
اوقات نماز Mesenik
اوقات نماز Bërsnik, (Bersnik)
اوقات نماز Mashan
اوقات نماز Pasnovisht
اوقات نماز Kishtallarë, (Kishtallare)
اوقات نماز Mashan
اوقات نماز Broshtan
اوقات نماز Çekrezë, (Cekreze)
اوقات نماز Kodovjat
اوقات نماز Gramsh-Fshat
اوقات نماز Mesenik
اوقات نماز Shelcan
اوقات نماز Bërsnik, (Bersnik)
اوقات نماز Bulçar, (Bulcar)
اوقات نماز Përroi i Vërçës, (Perroi i Verces)
اوقات نماز Përroi i Bërsnikut, (Perroi i Bersnikut)
اوقات نماز Zamshë, (Zamshe)
اوقات نماز Nartë, (Narte)
اوقات نماز Çekrezë, (Cekreze)
اوقات نماز Nartë, (Narte)
اوقات نماز Zenelas
اوقات نماز Kunora e Kishtës, (Kunora e Kishtes)
اوقات نماز Kishtë, (Kishte)
اوقات نماز Kunora e Kishtës, (Kunora e Kishtes)
اوقات نماز Kodovjat
اوقات نماز Harunas
اوقات نماز Gramsh-Fshat