اوقات نماز Bashkia Prrenjas

AL / Elbasan / Bashkia Prrenjas

جهت قبله Bashkia Prrenjas

N E S W

جهت قبله Bashkia Prrenjas

°130.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Prrenjas, Elbasan: °130.5 :جهت قطب نما °134.3 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Prrenjas

اوقات نماز Bërzeshtë, (Berzeshte)
اوقات نماز Gurrë, (Gurre)
اوقات نماز Qafa e Skrapanikut
اوقات نماز Fanjë, (Fanje)
اوقات نماز Qukës-Skënderbe, (Qukes-Skenderbe)
اوقات نماز Karkavec
اوقات نماز Qukës-Shkumbin, (Qukes-Shkumbin)
اوقات نماز Maja e Guri i Varrit Lekës, (Maja e Guri i Varrit Lekes)
اوقات نماز Lumi i Bushtricës, (Lumi i Bushtrices)
اوقات نماز Karkavec
اوقات نماز Farret