اوقات نماز Bashkia Peqin

AL / Elbasan / Bashkia Peqin

جهت قبله Bashkia Peqin

N E S W

جهت قبله Bashkia Peqin

°129.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Peqin, Elbasan: °129.6 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Peqin

اوقات نماز Bicaj
اوقات نماز Çaushaj, (Caushaj)
اوقات نماز Katesh
اوقات نماز Lolaj
اوقات نماز Kodras
اوقات نماز Talaj
اوقات نماز Kodra e Gjevurit
اوقات نماز Gjevor
اوقات نماز Garunja e Madhe
اوقات نماز Përroi i Menos, (Perroi i Menos)
اوقات نماز Tabak
اوقات نماز Kodra e Madhe
اوقات نماز Përparim, (Perparim)
اوقات نماز Lodë, (Lode)
اوقات نماز Lazarej
اوقات نماز Konaj
اوقات نماز Maja e Lushet
اوقات نماز Çopanaj, (Copanaj)
اوقات نماز Pajovë, (Pajove)
اوقات نماز Fetishe
اوقات نماز Uruçaj, (Urucaj)
اوقات نماز Progem
اوقات نماز Shkëmbi i Bishqemit, (Shkembi i Bishqemit)
اوقات نماز Përroi i Lestit, (Perroi i Lestit)
اوقات نماز Haspiraj
اوقات نماز Çengelaj, (Cengelaj)
اوقات نماز Kazije
اوقات نماز Galush