اوقات نماز Bashkia Librazhd

AL / Elbasan / Bashkia Librazhd

جهت قبله Bashkia Librazhd

N E S W

جهت قبله Bashkia Librazhd

°130.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Librazhd, Elbasan: °130.6 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Librazhd

اوقات نماز Gizavesh
اوقات نماز Kaçaj, (Kacaj)
اوقات نماز Uljat
اوقات نماز Librazhd-Katund
اوقات نماز Allakë, (Allake)
اوقات نماز Dorëz, (Dorez)
اوقات نماز Letëm, (Letem)
اوقات نماز Maja e Shtashit
اوقات نماز Leljet
اوقات نماز Maja e Papazhinës, (Maja e Papazhines)
اوقات نماز Librazhd-Qendër, (Librazhd-Qender)
اوقات نماز Maja e Shakpës, (Maja e Shakpes)
اوقات نماز Llangë, (Llange)
اوقات نماز Zgosht
اوقات نماز Librazhd-Qendër, (Librazhd-Qender)
اوقات نماز Allaj
اوقات نماز Përroi i Shmilit, (Perroi i Shmilit)
اوقات نماز Kosharisht
اوقات نماز Përroi i Qarrishtës, (Perroi i Qarrishtes)