اوقات نماز Bashkia Elbasan

AL / Elbasan / Bashkia Elbasan

جهت قبله Bashkia Elbasan

N E S W

جهت قبله Bashkia Elbasan

°130.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Elbasan, Elbasan: °130.1 :جهت قطب نما °133.8 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Elbasan

اوقات نماز Fusha e Elbasanit
اوقات نماز Hajdaran
اوقات نماز Karakullak
اوقات نماز Elbasan
اوقات نماز Maja e Krasta e Madhe
اوقات نماز Mlizë, (Mlize)
اوقات نماز Polis Valë, (Polis Vale)
اوقات نماز Mali i Kunorës, (Mali i Kunores)
اوقات نماز Kryezjarth
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Mali i Sinanit
اوقات نماز Kusarth
اوقات نماز Mjekës, (Mjekes)
اوقات نماز Shushicë, (Shushice)
اوقات نماز Karakullak
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Tudan