اوقات نماز Bashkia Cërrik

AL / Elbasan / Bashkia Cërrik

جهت قبله Bashkia Cërrik

N E S W

جهت قبله Bashkia Cërrik

°129.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Cërrik, Elbasan: °129.7 :جهت قطب نما °133.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Cërrik, Bashkia Cerrik

اوقات نماز Gostimë, (Gostime)
اوقات نماز Pozhak
اوقات نماز Lumas
اوقات نماز Përroi i Mulenit, (Perroi i Mulenit)
اوقات نماز Qyrkan
اوقات نماز Kurtalli
اوقات نماز Qyrkani i Sipërm, (Qyrkani i Siperm)
اوقات نماز Blatë, (Blate)
اوقات نماز Sopi i Lleshit
اوقات نماز Selvias
اوقات نماز Gostimë, (Gostime)
اوقات نماز Gjyralë, (Gjyrale)
اوقات نماز Klos
اوقات نماز Blatë, (Blate)
اوقات نماز Floq
اوقات نماز Çartallos, (Cartallos)
اوقات نماز Trokaj
اوقات نماز Shtërmen, (Shtermen)
اوقات نماز Rrenas
اوقات نماز Murat Bejas
اوقات نماز Shark
اوقات نماز Breg i Bujarsit
اوقات نماز Shtëpajë, (Shtepaje)
اوقات نماز Sektori i Dushkut
اوقات نماز Qafë, (Qafe)
اوقات نماز Shitë, (Shite)
اوقات نماز Shalës, (Shales)
اوقات نماز Malasejë, (Malaseje)