اوقات نماز Bashkia Belsh

AL / Elbasan / Bashkia Belsh

جهت قبله Bashkia Belsh

N E S W

جهت قبله Bashkia Belsh

°129.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Belsh, Elbasan: °129.5 :جهت قطب نما °133.1 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Belsh

اوقات نماز Idrizaj
اوقات نماز Xhapaj
اوقات نماز Canaj
اوقات نماز Kajani
اوقات نماز Drizaj
اوقات نماز Liqeni i Merhojës, (Liqeni i Merhojes)
اوقات نماز Kajan
اوقات نماز Liqeni i Zhurit
اوقات نماز Çestije, (Cestije)
اوقات نماز Çepë, (Cepe)
اوقات نماز Liqeni i Çestijes, (Liqeni i Cestijes)
اوقات نماز Kuqollarët, (Kuqollaret)
اوقات نماز Fejzullar
اوقات نماز Gropa e Kuqe
اوقات نماز Seferan
اوقات نماز Çestije, (Cestije)
اوقات نماز Hardhias
اوقات نماز Fierzë, (Fierze)
اوقات نماز Gjashaj
اوقات نماز Hazizollë, (Hazizolle)
اوقات نماز Turbull
اوقات نماز Tafanaj
اوقات نماز Hysaj
اوقات نماز Liqeni i Belshit
اوقات نماز Mërhojë, (Merhoje)
اوقات نماز Korb
اوقات نماز Toçilë, (Tocile)
اوقات نماز Metollar
اوقات نماز Gjinuk
اوقات نماز Mali i Gradishtës, (Mali i Gradishtes)
اوقات نماز Belsh
اوقات نماز Hakaj