اوقات نماز Rrethi i Krujës

AL / Durrës / Rrethi i Krujës

جهت قبله Rrethi i Krujës

N E S W

جهت قبله Rrethi i Krujës

°130.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Krujës, Durrës: °130.1 :جهت قطب نما °133.8 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Krujës, Rrethi i Krujes, Kruja, Kruje, Kruje District, Kruje Rreth, Krujë, Krujë District

اوقات نماز Bret
اوقات نماز Picrragë, (Picrrage)
اوقات نماز Shënmëri, (Shenmeri)
اوقات نماز Ballaj
اوقات نماز Mali i Picrragës, (Mali i Picrrages)
اوقات نماز Shpijat Piroll
اوقات نماز Kodra e Kritshës, (Kodra e Kritshes)
اوقات نماز Maja e Picrragës, (Maja e Picrrages)
اوقات نماز Maja e Rakshanit
اوقات نماز Burizanë, (Burizane)
اوقات نماز Burizanë, (Burizane)
اوقات نماز Ballaj
اوقات نماز Maja e Picrragës, (Maja e Picrrages)
اوقات نماز Mali i Picrragës, (Mali i Picrrages)
اوقات نماز Abazë, (Abaze)
اوقات نماز Mafsheq
اوقات نماز Picrragë, (Picrrage)
اوقات نماز Kodra e Gjatë, (Kodra e Gjate)
اوقات نماز Shpërdhet, (Shperdhet)
اوقات نماز Maja e Poçit, (Maja e Pocit)
اوقات نماز Shijezë, (Shijeze)