اوقات نماز Qarku i Durrësit

AL / Durrës / Qarku i Durrësit

جهت قبله Qarku i Durrësit

N E S W

جهت قبله Qarku i Durrësit

°129.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Durrësit, Durrës: °129.8 :جهت قطب نما °133.5 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Durrësit, Qarku i Durresit, Durres, Durrës, Qarku Durres

اوقات نماز Përroi i Mollëkuqit, (Perroi i Mollekuqit)
اوقات نماز Mazha e Madhe
اوقات نماز Mazha e Vogël, (Mazha e Vogel)
اوقات نماز Breg i Kaçito, (Breg i Kacito)
اوقات نماز Mallkuç, (Mallkuc)
اوقات نماز Ujëmbledhësi i Tarinit, (Ujembledhesi i Tarinit)
اوقات نماز Shpijat Noue Cipi
اوقات نماز Bubq
اوقات نماز Lumi i Budullës, (Lumi i Budulles)
اوقات نماز Murqinë, (Murqine)
اوقات نماز Ajaz
اوقات نماز Pylli i Gramzës, (Pylli i Gramzes)
اوقات نماز Kullas
اوقات نماز Kuratën, (Kuraten)
اوقات نماز Mali i Kërçokës, (Mali i Kercokes)
اوقات نماز Kullas
اوقات نماز Armath
اوقات نماز Lumi i Gjolës, (Lumi i Gjoles)
اوقات نماز Sukth-Vendas
اوقات نماز Gjuricaj
اوقات نماز Kuçok, (Kucok)
اوقات نماز Shkallë, (Shkalle)