اوقات نماز Bashkia Shijak

AL / Durrës / Bashkia Shijak

جهت قبله Bashkia Shijak

N E S W

جهت قبله Bashkia Shijak

°129.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Shijak, Durrës: °129.6 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Shijak

اوقات نماز Gjepalaj
اوقات نماز Shahinaj
اوقات نماز Likesh
اوقات نماز Metallaj
اوقات نماز Shijak
اوقات نماز Rreth
اوقات نماز Bodinak
اوقات نماز Shtrazë, (Shtraze)
اوقات نماز Koxhas
اوقات نماز Kënetë, (Kenete)
اوقات نماز Pjezgë, (Pjezge)
اوقات نماز Karpen
اوقات نماز Borakë, (Borake)
اوقات نماز Hardhishtë, (Hardhishte)
اوقات نماز Xhafzotaj
اوقات نماز Kokëlvorë, (Kokelvore)
اوقات نماز Shetel
اوقات نماز Guzaj
اوقات نماز Sallmonaj
اوقات نماز Mezaj
اوقات نماز Vlashaj
اوقات نماز Maçaj, (Macaj)
اوقات نماز Eminasi i Vogël, (Eminasi i Vogel)