اوقات نماز Bashkia Krujë

AL / Durrës / Bashkia Krujë

جهت قبله Bashkia Krujë

N E S W

جهت قبله Bashkia Krujë

°130 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Krujë, Durrës: °130 :جهت قطب نما °133.7 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Krujë, Bashkia Kruje

اوقات نماز Zallaj
اوقات نماز Picrragë, (Picrrage)
اوقات نماز Ballaj
اوقات نماز Derven
اوقات نماز Mali i Picrragës, (Mali i Picrrages)
اوقات نماز Luz
اوقات نماز Maja e Picrragës, (Maja e Picrrages)
اوقات نماز Fushë-Krujë, (Fushe-Kruje)
اوقات نماز Lumi i Zezës, (Lumi i Zezes)
اوقات نماز Bakushe Visha
اوقات نماز Hasan
اوقات نماز Burizanë, (Burizane)
اوقات نماز Bilaj
اوقات نماز Pengile
اوقات نماز Burizanë, (Burizane)
اوقات نماز Ballaj
اوقات نماز Maja e Picrragës, (Maja e Picrrages)
اوقات نماز Adem Gjeli
اوقات نماز Mali i Picrragës, (Mali i Picrrages)
اوقات نماز Arameras
اوقات نماز Bush
اوقات نماز Shëmri, (Shemri)
اوقات نماز Zgërdhesh, (Zgerdhesh)
اوقات نماز Picrragë, (Picrrage)
اوقات نماز Breg Shkozë, (Breg Shkoze)
اوقات نماز Mzillë, (Mzille)