اوقات نماز Bashkia Durrës

AL / Durrës / Bashkia Durrës

جهت قبله Bashkia Durrës

N E S W

جهت قبله Bashkia Durrës

°129.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Durrës, Durrës: °129.6 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Durrës, Bashkia Durres

اوقات نماز Fusha e Jubës, (Fusha e Jubes)
اوقات نماز Kanali Hidrovorit
اوقات نماز Pylli i Fazanit
اوقات نماز Rrushkull
اوقات نماز Jubë, (Jube)
اوقات نماز Lumi i Erzenit
اوقات نماز Përroi i Vorbës, (Perroi i Vorbes)
اوقات نماز Këneta Jubës, (Keneta Jubes)
اوقات نماز Dushk
اوقات نماز Laguna e Bishtarakës, (Laguna e Bishtarakes)
اوقات نماز Katundi i Ri
اوقات نماز Qerret
اوقات نماز Kanali Bojës, (Kanali Bojes)
اوقات نماز Perlat
اوقات نماز Këneta e Bishtarakës, (Keneta e Bishtarakes)
اوقات نماز Përroi i Shkallës, (Perroi i Shkalles)
اوقات نماز Gjiri i Lalëzit, (Gjiri i Lalezit)