اوقات نماز Rrethi i Matit

AL / Dibër / Rrethi i Matit

جهت قبله Rrethi i Matit

N E S W

جهت قبله Rrethi i Matit

°130.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Matit, Dibër: °130.7 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Matit, Mat, Mat Rreth, Mati, Rrethi Mat

اوقات نماز Tumë, (Tume)
اوقات نماز Kurdari
اوقات نماز Kurqelaj
اوقات نماز Kujtim
اوقات نماز Mallunxë, (Mallunxe)
اوقات نماز Suç, (Suc)
اوقات نماز Kujtim
اوقات نماز Skënderaj, (Skenderaj)
اوقات نماز Bershin
اوقات نماز Ali Hanit
اوقات نماز Gjalish
اوقات نماز Salaj
اوقات نماز Çela, (Cela)
اوقات نماز Dom
اوقات نماز Shoshaj
اوقات نماز Përroi i Lusës, (Perroi i Luses)
اوقات نماز Shoshaj
اوقات نماز Ali Hanit
اوقات نماز Patin
اوقات نماز Shulbatër, (Shulbater)
اوقات نماز Salaj
اوقات نماز Përroi i Batrës, (Perroi i Batres)
اوقات نماز Çela, (Cela)
اوقات نماز Përroi i Lusës, (Perroi i Luses)
اوقات نماز Shulbatër, (Shulbater)
اوقات نماز Lis
اوقات نماز Bershin
اوقات نماز Qaf-Dardhë, (Qaf-Dardhe)
اوقات نماز Përroi i Batrës, (Perroi i Batres)