اوقات نماز Bashkia Mat

AL / Dibër / Bashkia Mat

جهت قبله Bashkia Mat

N E S W

جهت قبله Bashkia Mat

°130.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Mat, Dibër: °130.7 :جهت قطب نما °134.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Mat

اوقات نماز Zenisht
اوقات نماز Kolaj
اوقات نماز Përroi i Karicës, (Perroi i Karices)
اوقات نماز Përroi i Zalli të Germanit, (Perroi i Zalli te Germanit)
اوقات نماز Burrel
اوقات نماز Maja e Vukës, (Maja e Vukes)
اوقات نماز Përroi i Karicës, (Perroi i Karices)
اوقات نماز Ndreaj
اوقات نماز Dritë, (Drite)
اوقات نماز Ali Hanit
اوقات نماز Salaj
اوقات نماز Shoshaj
اوقات نماز Kodërçere, (Kodercere)
اوقات نماز Burgajet
اوقات نماز Rrenë, (Rrene)
اوقات نماز Përroi i Lusës, (Perroi i Luses)
اوقات نماز Përroi i Kurvajës, (Perroi i Kurvajes)
اوقات نماز Shoshaj
اوقات نماز Ali Hanit
اوقات نماز Salaj
اوقات نماز Rreth-Baz
اوقات نماز Përroi i Batrës, (Perroi i Batres)
اوقات نماز Zall-Laç, (Zall-Lac)
اوقات نماز Përroi i Lusës, (Perroi i Luses)
اوقات نماز Përroi i Batrës, (Perroi i Batres)