اوقات نماز Bashkia Klos

AL / Dibër / Bashkia Klos

جهت قبله Bashkia Klos

N E S W

جهت قبله Bashkia Klos

°130.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Klos, Dibër: °130.6 :جهت قطب نما °134.3 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Klos

اوقات نماز Fullqet
اوقات نماز Klos
اوقات نماز Përroi i Benit, (Perroi i Benit)
اوقات نماز Përroi i Lixedrës, (Perroi i Lixedres)
اوقات نماز Përroi i Repës, (Perroi i Repes)
اوقات نماز Dars
اوقات نماز Bel
اوقات نماز Sheu i Cërrujës, (Sheu i Cerrujes)
اوقات نماز Shen Kolle
اوقات نماز Pleshë, (Pleshe)
اوقات نماز Mishtër, (Mishter)
اوقات نماز Maja e Kalaja e Skëndërbeut, (Maja e Kalaja e Skenderbeut)
اوقات نماز Ftue
اوقات نماز Fshat
اوقات نماز Unjatë, (Unjate)
اوقات نماز Bershin
اوقات نماز Maja e Dakucit
اوقات نماز Kukatin
اوقات نماز Çela, (Cela)
اوقات نماز Spleh
اوقات نماز Shkallë, (Shkalle)
اوقات نماز Bejnë, (Bejne)
اوقات نماز Klos-Katund
اوقات نماز Petralbë, (Petralbe)
اوقات نماز Grekaj
اوقات نماز Shulbatër, (Shulbater)
اوقات نماز Gurra e Madhe
اوقات نماز Çela, (Cela)
اوقات نماز Shulbatër, (Shulbater)
اوقات نماز Bershin