اوقات نماز Bashkia Bulqizë

AL / Dibër / Bashkia Bulqizë

جهت قبله Bashkia Bulqizë

N E S W

جهت قبله Bashkia Bulqizë

°131 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Bulqizë, Dibër: °131 :جهت قطب نما °134.7 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Bulqizë, Bashkia Bulqize

اوقات نماز Maja e Kazajakut
اوقات نماز Maja e Valikardhit
اوقات نماز Maja e Kodrës, (Maja e Kodres)
اوقات نماز Kodra e Shkëmbit, (Kodra e Shkembit)
اوقات نماز Liqeni i Sopotit
اوقات نماز Qafa e Vorrëret të Vramë, (Qafa e Vorreret te Vrame)
اوقات نماز Liqeni i Zi i Valikardhës, (Liqeni i Zi i Valikardhes)
اوقات نماز Liqeni i Bardhe
اوقات نماز Valikardhë, (Valikardhe)
اوقات نماز Liqeni i Bardhe
اوقات نماز Tërnova e Madhe, (Ternova e Madhe)
اوقات نماز Përroi i Dushajt, (Perroi i Dushajt)
اوقات نماز Zerqan
اوقات نماز Maja e Gjatë, (Maja e Gjate)
اوقات نماز Maja e Gollobicës, (Maja e Gollobices)