اوقات نماز Rrethi i Kuçovës

AL / Berat / Rrethi i Kuçovës

جهت قبله Rrethi i Kuçovës

N E S W

جهت قبله Rrethi i Kuçovës

°129.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Rrethi i Kuçovës, Berat: °129.4 :جهت قطب نما °133 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rrethi i Kuçovës, Rrethi i Kucoves, Kucove, Kucove District, Kuçovë, Kuçovë District, Rrethi Kucove, Rrethi Kuçovë

اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Ripëzë, (Ripeze)
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Drizë, (Drize)
اوقات نماز Velagosht
اوقات نماز Fier-Çifçi, (Fier-Cifci)
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Dugallë, (Dugalle)
اوقات نماز Lezollar
اوقات نماز Vlashuk
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Drizë, (Drize)
اوقات نماز Bregu i Kozarës, (Bregu i Kozares)
اوقات نماز Lezollar
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Bregu i Drizës, (Bregu i Drizes)
اوقات نماز Bregu i Gorrëzit, (Bregu i Gorrezit)
اوقات نماز Blir
اوقات نماز Mali i Kozarës, (Mali i Kozares)
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Ferras
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Dugallë, (Dugalle)
اوقات نماز Zarovë, (Zarove)
اوقات نماز Elezi
اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Blir
اوقات نماز Ripëzë, (Ripeze)
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Fier-Mimar
اوقات نماز Kodra Varrit
اوقات نماز Demollar
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Velagosht
اوقات نماز Ferras
اوقات نماز Frashër, (Frasher)
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Putkaj
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Frashër, (Frasher)
اوقات نماز Lapardhas River
اوقات نماز Bregu i Drizës, (Bregu i Drizes)
اوقات نماز Bregu i Gorrëzit, (Bregu i Gorrezit)
اوقات نماز Fier-Çifçi, (Fier-Cifci)
اوقات نماز Lapardhas River
اوقات نماز Broshkollar
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Bregu i Kozarës, (Bregu i Kozares)
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Fush' e Gjate