اوقات نماز Qarku i Beratit

AL / Berat / Qarku i Beratit

جهت قبله Qarku i Beratit

N E S W

جهت قبله Qarku i Beratit

°129.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Qarku i Beratit, Berat: °129.4 :جهت قطب نما °133 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qarku i Beratit, Berat, Qarku Berat

اوقات نماز Ball
اوقات نماز Dalan
اوقات نماز Perik
اوقات نماز Çepan, (Cepan)
اوقات نماز Mbrakull
اوقات نماز Malishovë, (Malishove)
اوقات نماز Plirëzë, (Plireze)
اوقات نماز Përroi i Vërtopit, (Perroi i Vertopit)
اوقات نماز Vojak
اوقات نماز Vërtop, (Vertop)
اوقات نماز Poliçan, (Polican)
اوقات نماز Ballë, (Balle)
اوقات نماز Belicë, (Belice)
اوقات نماز Hadaj
اوقات نماز Portoçan, (Portocan)
اوقات نماز Malinat
اوقات نماز Kapinovë, (Kapinove)
اوقات نماز Drenovë, (Drenove)
اوقات نماز Lumi i Temanit
اوقات نماز Lumi i Vojakut
اوقات نماز Lumi i Karkanjozit
اوقات نماز Gradishtë, (Gradishte)
اوقات نماز Lumi i Temanit
اوقات نماز Lumi i Vojakut
اوقات نماز Tomorricë, (Tomorrice)
اوقات نماز Fushë-Peshtan, (Fushe-Peshtan)
اوقات نماز Peshtan
اوقات نماز Vojak
اوقات نماز Fushë-Peshtan, (Fushe-Peshtan)
اوقات نماز Lybeshë, (Lybeshe)
اوقات نماز Plirëzë, (Plireze)
اوقات نماز Hadaj
اوقات نماز Tomorricë, (Tomorrice)
اوقات نماز Lumi i Karkanjozit
اوقات نماز Bargullas
اوقات نماز Çepan, (Cepan)
اوقات نماز Vërtop, (Vertop)
اوقات نماز Malinat
اوقات نماز Gradishtë, (Gradishte)