اوقات نماز Bashkia Skrapar

AL / Berat / Bashkia Skrapar

جهت قبله Bashkia Skrapar

N E S W

جهت قبله Bashkia Skrapar

°129.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Skrapar, Berat: °129.5 :جهت قطب نما °133.2 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Skrapar

اوقات نماز Koritë, (Korite)
اوقات نماز Maja e Ramiës, (Maja e Ramies)
اوقات نماز Koritë, (Korite)
اوقات نماز Radesh
اوقات نماز Qafa e Devries
اوقات نماز Maja e Ramiës, (Maja e Ramies)
اوقات نماز Gradec
اوقات نماز Qafa e Devries
اوقات نماز Maja e Kulmakës, (Maja e Kulmakes)
اوقات نماز Krorëz, (Krorez)
اوقات نماز Radesh
اوقات نماز Prrenjas
اوقات نماز Vërzhezaj, (Verzhezaj)
اوقات نماز Mali i Gostenckës, (Mali i Gostenckes)
اوقات نماز Mollas
اوقات نماز Prrenjas
اوقات نماز Mollas
اوقات نماز Gradec
اوقات نماز Shkëmbi i Veseshtës, (Shkembi i Veseshtes)
اوقات نماز Veseshtë, (Veseshte)
اوقات نماز Storë, (Store)
اوقات نماز Melovë, (Melove)
اوقات نماز Maja e Kulmakës, (Maja e Kulmakes)
اوقات نماز Krorëz, (Krorez)
اوقات نماز Melovë, (Melove)
اوقات نماز Mali i Kulmakës, (Mali i Kulmakes)
اوقات نماز Vërzhezaj, (Verzhezaj)
اوقات نماز Lumi i Gjokovicës, (Lumi i Gjokovices)
اوقات نماز Lumi i Gjokovicës, (Lumi i Gjokovices)
اوقات نماز Mali i Gostenckës, (Mali i Gostenckes)
اوقات نماز Storë, (Store)
اوقات نماز Veseshtë, (Veseshte)
اوقات نماز Shkëmbi i Veseshtës, (Shkembi i Veseshtes)