اوقات نماز Bashkia Poliçan

AL / Berat / Bashkia Poliçan

جهت قبله Bashkia Poliçan

N E S W

جهت قبله Bashkia Poliçan

°129.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Poliçan, Berat: °129.2 :جهت قطب نما °132.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Poliçan, Bashkia Polican

اوقات نماز Teman
اوقات نماز Niçaj, (Nicaj)
اوقات نماز Çepan, (Cepan)
اوقات نماز Calaj
اوقات نماز Plirëzë, (Plireze)
اوقات نماز Trove
اوقات نماز Vojak
اوقات نماز Vërtop, (Vertop)
اوقات نماز Dollan
اوقات نماز Luçk, (Luck)
اوقات نماز Hadaj
اوقات نماز Malinat
اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Lumi i Beratit
اوقات نماز Mali i Tërpanit, (Mali i Terpanit)
اوقات نماز Muç, (Muc)
اوقات نماز Lumi i Temanit
اوقات نماز Lumi i Vojakut
اوقات نماز Lumi i Temanit
اوقات نماز Lumi i Vojakut
اوقات نماز Zgërbonjë, (Zgerbonje)
اوقات نماز Tomorricë, (Tomorrice)
اوقات نماز Lilaj
اوقات نماز Turhan
اوقات نماز Vojak
اوقات نماز Tozhar
اوقات نماز Agalli
اوقات نماز Mal Zhitom
اوقات نماز Rexhaj
اوقات نماز Tërpan, (Terpan)
اوقات نماز Demiraj
اوقات نماز Plirëzë, (Plireze)
اوقات نماز Hadaj
اوقات نماز Veliaj
اوقات نماز Tomorricë, (Tomorrice)
اوقات نماز Ujë, (Uje)
اوقات نماز Lumi i Vokopolës, (Lumi i Vokopoles)
اوقات نماز Dyrmishaj
اوقات نماز Çepan, (Cepan)
اوقات نماز Vërtop, (Vertop)
اوقات نماز Kucaj
اوقات نماز Malinat
اوقات نماز Sinaj