اوقات نماز Bashkia Kuçovë

AL / Berat / Bashkia Kuçovë

جهت قبله Bashkia Kuçovë

N E S W

جهت قبله Bashkia Kuçovë

°129.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Kuçovë, Berat: °129.4 :جهت قطب نما °133.1 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Kuçovë, Bashkia Kucove

اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Ripëzë, (Ripeze)
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Drizë, (Drize)
اوقات نماز Velagosht
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Dugallë, (Dugalle)
اوقات نماز Lezollar
اوقات نماز Goriçan, (Gorican)
اوقات نماز Toskollarë, (Toskollare)
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Përroi i Luzajit, (Perroi i Luzajit)
اوقات نماز Shesh
اوقات نماز Lumi i Sineçit, (Lumi i Sinecit)
اوقات نماز Përroi i Smaranit, (Perroi i Smaranit)
اوقات نماز Përroi i Velagoshtit, (Perroi i Velagoshtit)
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Drizë, (Drize)
اوقات نماز Lezollar
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Bardhaj
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Bregu i Drizës, (Bregu i Drizes)
اوقات نماز Bregu i Gorrëzit, (Bregu i Gorrezit)
اوقات نماز Blir
اوقات نماز Langozaj
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Dugallë, (Dugalle)
اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Bërzeshtë, (Berzeshte)
اوقات نماز Blir
اوقات نماز Sheqëz, (Sheqez)
اوقات نماز Ripëzë, (Ripeze)
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Përroi i Katundasit, (Perroi i Katundasit)
اوقات نماز Lilaj
اوقات نماز Toskollarë, (Toskollare)
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Shpataj
اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Leshaj
اوقات نماز Sheqëz, (Sheqez)
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Vodëz, (Vodez)
اوقات نماز Gozhollarët, (Gozhollaret)
اوقات نماز Velagosht
اوقات نماز Frashër, (Frasher)
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Frashër, (Frasher)
اوقات نماز Bregu i Drizës, (Bregu i Drizes)
اوقات نماز Bregu i Gorrëzit, (Bregu i Gorrezit)
اوقات نماز Novë, (Nove)
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Gozhollarët, (Gozhollaret)
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Pëllumbas, (Pellumbas)
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Kulleni