اوقات نماز Bashkia e Kuçovës

AL / Berat / Bashkia e Kuçovës

جهت قبله Bashkia e Kuçovës

N E S W

جهت قبله Bashkia e Kuçovës

°129.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia e Kuçovës, Berat: °129.3 :جهت قطب نما °133 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia e Kuçovës, Bashkia e Kucoves, Bashkia Kucove, Bashkia Kuçovë, Kucove, Kuçovë, Qyteti i Kucoves, Qyteti i Kuçovës

اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Fier-Çifçi, (Fier-Cifci)
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Perondi
اوقات نماز Toskollarë, (Toskollare)
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Bregu i Kozarës, (Bregu i Kozares)
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Tabakaj
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Tapi
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Rreth-Tapi
اوقات نماز Ferras
اوقات نماز Goraj
اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Sheqëz, (Sheqez)
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Avdillarët, (Avdillaret)
اوقات نماز Zalli i Larushkut
اوقات نماز Devoll
اوقات نماز Toskollarë, (Toskollare)
اوقات نماز Dumollë, (Dumolle)
اوقات نماز Ara e Pjeshkorës, (Ara e Pjeshkores)
اوقات نماز Rezervuari i Gorajt
اوقات نماز Kuçovë, (Kucove)
اوقات نماز Sheqëz, (Sheqez)
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Gozhollarët, (Gozhollaret)
اوقات نماز Ferras
اوقات نماز Gegë, (Gege)
اوقات نماز Stan
اوقات نماز Rrepes
اوقات نماز Moravë, (Morave)
اوقات نماز Kozarë, (Kozare)
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Çiflig, (Ciflig)
اوقات نماز Kikias
اوقات نماز Lapardhas River
اوقات نماز Milonjë, (Milonje)
اوقات نماز Fier-Çifçi, (Fier-Cifci)
اوقات نماز Qoshk
اوقات نماز Lapardhas River
اوقات نماز Ura Vajgurore
اوقات نماز Pashtraj
اوقات نماز Majëgjatë, (Majegjate)
اوقات نماز Bregu i Kozarës, (Bregu i Kozares)
اوقات نماز Gozhollarët, (Gozhollaret)
اوقات نماز Havaleas
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Fush' e Gjate
اوقات نماز Çiflik, (Ciflik)