اوقات نماز Bashkia Berat

AL / Berat / Bashkia Berat

جهت قبله Bashkia Berat

N E S W

جهت قبله Bashkia Berat

°129.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bashkia Berat, Berat: °129.3 :جهت قطب نما °132.9 :جهت واقعی °1-3.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bashkia Berat

اوقات نماز Berat
اوقات نماز Bejkollat
اوقات نماز Partizani
اوقات نماز Përroi i Velabishtit, (Perroi i Velabishtit)
اوقات نماز Velabisht
اوقات نماز Mesit
اوقات نماز Benollarët, (Benollaret)
اوقات نماز Drobonik
اوقات نماز Uznovë, (Uznove)
اوقات نماز Kullah
اوقات نماز Bilçë, (Bilce)
اوقات نماز Agim
اوقات نماز Bilçë, (Bilce)
اوقات نماز Palikësht, (Palikesht)
اوقات نماز Starovë, (Starove)
اوقات نماز Çiflik, (Ciflik)
اوقات نماز Gremshlinj
اوقات نماز Dushnik
اوقات نماز Uznovë, (Uznove)
اوقات نماز Drobonik
اوقات نماز Mesit
اوقات نماز Gushtovë, (Gushtove)
اوقات نماز Agim
اوقات نماز Remanicë, (Remanice)
اوقات نماز Kullah
اوقات نماز Mulitaj
اوقات نماز Bregas
اوقات نماز Gjeroven
اوقات نماز Gjeroven
اوقات نماز Duhanas
اوقات نماز Përroi i Molishtit, (Perroi i Molishtit)
اوقات نماز Shpirag
اوقات نماز Brakaj
اوقات نماز Bejkollat
اوقات نماز Orizaj
اوقات نماز Tulaj