اوقات نماز Parish of Saint Philip

AG / Saint Philip / Parish of Saint Philip

جهت قبله Parish of Saint Philip

N E S W

جهت قبله Parish of Saint Philip

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Parish of Saint Philip, Saint Philip: °80.8 :جهت قطب نما °66.1 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parish of Saint Philip, Saint Philip, Saint-Philip

اوقات نماز Montpelier
اوقات نماز Saint Philips
اوقات نماز Betty’s Hope, (Betty's Hope)
اوقات نماز Gilberts
اوقات نماز Willoughby
اوقات نماز Newfield
اوقات نماز Colebrooks
اوقات نماز Freetown
اوقات نماز Piccadilly
اوقات نماز Elliots
اوقات نماز Goat Hill
اوقات نماز Archbolds
اوقات نماز William Point
اوقات نماز Lyons
اوقات نماز Christian Hill
اوقات نماز Ffryes
اوقات نماز Elmes
اوقات نماز Fort William
اوقات نماز Gaynors
اوقات نماز Morris Loobys
اوقات نماز Skerretts
اوقات نماز Bethesda
اوقات نماز Lynch Point
اوقات نماز The Garden
اوقات نماز Collins
اوقات نماز Lower Lyons
اوقات نماز Little Duers
اوقات نماز Willoughby Bay
اوقات نماز Bristol Ghaut
اوقات نماز Black Ghaut
اوقات نماز Glanvilles
اوقات نماز Long Lane
اوقات نماز Chalky Hill
اوقات نماز Potworks Dam
اوقات نماز Blakes
اوقات نماز Christian Point
اوقات نماز Lavingtons
اوقات نماز Horse Shoe Reef
اوقات نماز Red Hill
اوقات نماز Christian Cove
اوقات نماز Mannings
اوقات نماز Browns
اوقات نماز Ayres Creek
اوقات نماز Christian Cove
اوقات نماز Browns Bay
اوقات نماز Hughes Bay
اوقات نماز Christian Point
اوقات نماز Black Ghaut
اوقات نماز Horse Shoe Channel
اوقات نماز Hughes Point
اوقات نماز Pig Point
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز Crawl Point
اوقات نماز Blakes
اوقات نماز Savannah
اوقات نماز Grays Point
اوقات نماز Little Cove
اوقات نماز Long Lane
اوقات نماز Lavingtons
اوقات نماز Grays
اوقات نماز Skerrets Bay
اوقات نماز Liddy Bay
اوقات نماز Hudson Point
اوقات نماز Red Hill
اوقات نماز Collins
اوقات نماز Grants
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز Half Moon Bay
اوقات نماز Lower Lyons
اوقات نماز Crawl Bay
اوقات نماز Crawl Bay
اوقات نماز Crawl Point
اوقات نماز Comfort Hall
اوقات نماز Daniel Bay
اوقات نماز Chalky Hill
اوقات نماز Machin Bay
اوقات نماز Bristol Ghaut
اوقات نماز Mayers
اوقات نماز The Garden
اوقات نماز Bethesda
اوقات نماز Grants
اوقات نماز Soldier Point
اوقات نماز Muddy Bay
اوقات نماز Daniel Bay
اوقات نماز Comfort Hall
اوقات نماز Grassfield Cove
اوقات نماز Isaac Channel
اوقات نماز Mamora Bay
اوقات نماز Willoughby Bay
اوقات نماز Sign
اوقات نماز Exchange Bay
اوقات نماز Elmes
اوقات نماز Machin Bay
اوقات نماز Isaac Point
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز Little Duers
اوقات نماز Gaynors
اوقات نماز The Brook
اوقات نماز Potworks Dam
اوقات نماز Savannah