اوقات نماز Parish of Saint Peter

AG / Saint Peter / Parish of Saint Peter

جهت قبله Parish of Saint Peter

N E S W

جهت قبله Parish of Saint Peter

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Parish of Saint Peter, Saint Peter: °80.8 :جهت قطب نما °66.1 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parish of Saint Peter, Saint Peter, Saint-Peter

اوقات نماز Pares
اوقات نماز Betty’s Hope, (Betty's Hope)
اوقات نماز Gilberts
اوقات نماز Newfield
اوقات نماز Mercers Creek
اوقات نماز Pointed Hill
اوقات نماز Elliots
اوقات نماز Cinnamon Island
اوقات نماز Lyons
اوقات نماز Ffryes
اوقات نماز Lindsay Hill
اوقات نماز Elmes
اوقات نماز Bodkins
اوقات نماز Farley Bay
اوقات نماز The Diamond
اوقات نماز Gaynors
اوقات نماز Morris Loobys
اوقات نماز Blackmans Point
اوقات نماز The Garden
اوقات نماز Parham Hill
اوقات نماز Cochranes
اوقات نماز Crumps Point
اوقات نماز Collins
اوقات نماز Little Duers
اوقات نماز Parrys Hill
اوقات نماز Bristol Ghaut
اوقات نماز Nibbs Wharf
اوقات نماز Black Ghaut
اوقات نماز Parrys
اوقات نماز Vernons
اوقات نماز Glanvilles
اوقات نماز Seatons
اوقات نماز Mercers Creek
اوقات نماز Parham
اوقات نماز Long Lane
اوقات نماز Potworks Dam
اوقات نماز Blakes
اوقات نماز Seaton Bay
اوقات نماز Cedar Hill
اوقات نماز Mount Joy
اوقات نماز Big Duers
اوقات نماز Lavingtons
اوقات نماز Twenty Hill
اوقات نماز Coconut Hall
اوقات نماز Crabs Mill
اوقات نماز Sandersons
اوقات نماز Nibbs Point
اوقات نماز Laviscounts Island
اوقات نماز Ayres Creek
اوقات نماز The Narrows
اوقات نماز Crumps Wharf
اوقات نماز Guard Point
اوقات نماز Crabs Peninsula
اوقات نماز Vernon’s Island, (Vernon's Island)
اوقات نماز Guiana Bay
اوقات نماز Black Ghaut
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز Blakes
اوقات نماز Yeamans
اوقات نماز Grays Point
اوقات نماز Long Lane
اوقات نماز Lavingtons
اوقات نماز North Sound
اوقات نماز Grays
اوقات نماز Parham Harbour
اوقات نماز Liddy Bay
اوقات نماز Hawes Island
اوقات نماز Collins
اوقات نماز Grants
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز Hand Point
اوقات نماز Yeamans
اوقات نماز Old Fort Point
اوقات نماز Comfort Hall
اوقات نماز Barnes Point
اوقات نماز Belfast Bay
اوقات نماز Vernon’s Island, (Vernon's Island)
اوقات نماز Parham Harbour
اوقات نماز Bristol Ghaut
اوقات نماز Keeves Landing
اوقات نماز Guard Point
اوقات نماز Twenty Hill
اوقات نماز Mercers Creek Bay
اوقات نماز Mayers
اوقات نماز The Garden
اوقات نماز Grants
اوقات نماز Comfort Hall
اوقات نماز North Sound
اوقات نماز Crump Island
اوقات نماز Sign
اوقات نماز Cedar Hill
اوقات نماز Elmes
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز Little Duers
اوقات نماز Guiana Island
اوقات نماز Gaynors
اوقات نماز Potworks Dam
اوقات نماز Old Fort Point
اوقات نماز Crabs Peninsula
اوقات نماز Parham