اوقات نماز Parish of Saint Paul

AG / Saint Paul / Parish of Saint Paul

جهت قبله Parish of Saint Paul

N E S W

جهت قبله Parish of Saint Paul

°80.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Parish of Saint Paul, Saint Paul: °80.7 :جهت قطب نما °66.1 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parish of Saint Paul, Saint Paul, Saint-Paul

اوقات نماز Guinea Bush
اوقات نماز Saint Philips
اوقات نماز Cobbs Cross
اوقات نماز Piccadilly
اوقات نماز Goat Hill
اوقات نماز William Point
اوقات نماز Lyons
اوقات نماز Christian Hill
اوقات نماز Ffryes
اوقات نماز Falmouth
اوقات نماز Pattersons Dwelling House
اوقات نماز Table Hill Gordon
اوقات نماز Bodkins
اوقات نماز Brooks
اوقات نماز The Diamond
اوقات نماز English Harbour Town
اوقات نماز Chapel Point
اوقات نماز Morris Loobys
اوقات نماز Falmouth Harbour
اوقات نماز Bethesda
اوقات نماز Green Hill
اوقات نماز The Garden
اوقات نماز Lower Lyons
اوقات نماز Musgrave Point
اوقات نماز Little Duers
اوقات نماز Willis Freemans
اوقات نماز Parrys Hill
اوقات نماز Willoughby Bay
اوقات نماز Cherry Hill Bay
اوقات نماز Ordnance Bay
اوقات نماز Parrys
اوقات نماز Pattersons
اوقات نماز Long Lane
اوقات نماز The Ordnance Land
اوقات نماز Gateward Point
اوقات نماز Bats Cave
اوقات نماز Dow Hill
اوقات نماز Chalky Hill
اوقات نماز Potworks Dam
اوقات نماز Blakes
اوقات نماز Tank Bay
اوقات نماز Mount William
اوقات نماز Big Duers
اوقات نماز Christian Point
اوقات نماز Lavingtons
اوقات نماز Saint Anne’s Point, (Saint Anne's Point)
اوقات نماز Red Hill
اوقات نماز Liberta
اوقات نماز Blake Island
اوقات نماز Christian Cove
اوقات نماز Cherry Hill
اوقات نماز Spring Hill
اوقات نماز Sandersons
اوقات نماز Cherry Hill
اوقات نماز English Harbour
اوقات نماز Christian Cove
اوقات نماز Saint Helena
اوقات نماز Man O’War Hill, (Man O'War Hill)
اوقات نماز Christian Point
اوقات نماز Horse Shoe Channel
اوقات نماز Deep Bay
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز Blacks Point
اوقات نماز Crawl Point
اوقات نماز Blakes
اوقات نماز Yeamans
اوقات نماز Savannah
اوقات نماز The Ridge
اوقات نماز Freemans Bay
اوقات نماز Long Lane
اوقات نماز Lavingtons
اوقات نماز Snapper Hole
اوقات نماز Red Hill
اوقات نماز Windward Bay
اوقات نماز Delaps
اوقات نماز English Harbour
اوقات نماز Sugar Loaf Hill
اوقات نماز Lower Lyons
اوقات نماز Crawl Bay
اوقات نماز Tyrells
اوقات نماز Crawl Bay
اوقات نماز Yeamans
اوقات نماز Crawl Point
اوقات نماز English Point
اوقات نماز Burkes
اوقات نماز Daniel Bay
اوقات نماز Proctors Point
اوقات نماز Gaulding Point
اوقات نماز Chalky Hill
اوقات نماز Machin Bay
اوقات نماز Snapper Point
اوقات نماز Turtle Bay
اوقات نماز Harman Point
اوقات نماز The Garden
اوقات نماز Bethesda
اوقات نماز Point Charlotte
اوقات نماز Freeman Point
اوقات نماز Daniel Bay
اوقات نماز Richmond
اوقات نماز Mamora Bay