اوقات نماز Parish of Saint Mary

AG / Saint Mary / Parish of Saint Mary

جهت قبله Parish of Saint Mary

N E S W

جهت قبله Parish of Saint Mary

°80.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Parish of Saint Mary, Saint Mary: °80.7 :جهت قطب نما °66.1 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parish of Saint Mary, Saint Mary, Saint-Mary

اوقات نماز Christian Valley
اوقات نماز Cashew Hill
اوقات نماز McNish Mountain
اوقات نماز Halls
اوقات نماز Golden Grove
اوقات نماز Smith Hill
اوقات نماز Mount Obama
اوقات نماز Sage Hill
اوقات نماز Rock Peak
اوقات نماز Botts Peak
اوقات نماز Dark Valley
اوقات نماز Hamiltons
اوقات نماز Brown Hill
اوقات نماز Fig Tree Hill
اوقات نماز Ebenezer
اوقات نماز Green Hill
اوقات نماز Green Castle
اوقات نماز Belvedere
اوقات نماز Shekerley Mountains
اوقات نماز Cade Peak
اوقات نماز Blubber Valley
اوقات نماز Creekside
اوقات نماز Dunnings
اوقات نماز Bendals
اوقات نماز Harveys
اوقات نماز Orange Valley Mill
اوقات نماز Cedar Hall
اوقات نماز Monteros Hill
اوقات نماز Green Castle Hill
اوقات نماز Roses
اوقات نماز Tottenham Park
اوقات نماز Willocks
اوقات نماز Emanuel
اوقات نماز Brooks Old Mill
اوقات نماز Saint Lukes
اوقات نماز Green Castle Hill
اوقات نماز Jennings
اوقات نماز Tramontania
اوقات نماز John Hughes
اوقات نماز Bolans Hill
اوقات نماز Cades Bay
اوقات نماز Wallings Reservoir
اوقات نماز Claremont
اوقات نماز Cedar Hall
اوقات نماز Bolands
اوقات نماز Jolly Hill
اوقات نماز Sawcolts
اوقات نماز Dunnings
اوقات نماز Creekside
اوقات نماز Emanuel
اوقات نماز Green Hill
اوقات نماز Jennings
اوقات نماز Body Pond
اوقات نماز Yorks
اوقات نماز Canditch Hill
اوقات نماز Garden Hill
اوقات نماز Willneks Hill
اوقات نماز Saint Lukes
اوقات نماز Cocks Hill
اوقات نماز Goat Head
اوقات نماز Bishops
اوقات نماز Ebenezer
اوقات نماز Belvedere
اوقات نماز Urlings
اوقات نماز Green Castle
اوقات نماز Bendals
اوقات نماز Morris Bay
اوقات نماز Old Road
اوقات نماز Morris Bay
اوقات نماز Blubber Valley
اوقات نماز Brown Hill
اوقات نماز Picarts
اوقات نماز Curtain Bluff
اوقات نماز Flat Top Hill
اوقات نماز Cades Bay
اوقات نماز Yorks
اوقات نماز Crab Hill
اوقات نماز Jolly Hill
اوقات نماز Monteros Hill
اوقات نماز Jolly Harbour
اوقات نماز Fish Pond
اوقات نماز Rock Peak
اوقات نماز Martin Hill
اوقات نماز Dark Wood
اوقات نماز Road Fort
اوقات نماز Golden Grove
اوقات نماز Follys
اوقات نماز Olivers
اوقات نماز Smith Hill
اوقات نماز Lignum Vitae Bay
اوقات نماز Signal Hill
اوقات نماز Middle Reef
اوقات نماز Buckleys
اوقات نماز Martin Hill
اوقات نماز Valley Church Bay
اوقات نماز Bolands
اوقات نماز Jolly Hill Salt Pond
اوقات نماز Carlisle Bay
اوقات نماز McNish Mountain
اوقات نماز Johnsons Point