اوقات نماز Parish of Saint John

AG / Saint John / Parish of Saint John

جهت قبله Parish of Saint John

N E S W

جهت قبله Parish of Saint John

°80.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Parish of Saint John, Saint John: °80.7 :جهت قطب نما °66.1 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parish of Saint John, Saint John, Saint John´S, Saint-John, St. John's, St. John´s

اوقات نماز Christian Valley
اوقات نماز Grays Hill
اوقات نماز Cooks
اوقات نماز Nut Grove
اوقات نماز Cooks Hill
اوقات نماز Cashew Hill
اوقات نماز McNish Mountain
اوقات نماز Grays Farm
اوقات نماز Halls
اوقات نماز Golden Grove
اوقات نماز Smith Hill
اوقات نماز Rock Peak
اوقات نماز Jacks Hill
اوقات نماز Denfields
اوقات نماز Branns Hamlet
اوقات نماز Sampson Hill
اوقات نماز Kentish
اوقات نماز Tomlinson
اوقات نماز Green Bay
اوقات نماز Seaforths
اوقات نماز Mission Hill
اوقات نماز Union
اوقات نماز Brown Hill
اوقات نماز Hattons
اوقات نماز Ottos New Town
اوقات نماز The Flashes
اوقات نماز Hattons Hill
اوقات نماز Side Hill
اوقات نماز Ebenezer
اوقات نماز Green Hill
اوقات نماز Clare Hall
اوقات نماز Green Castle
اوقات نماز St Johns
اوقات نماز Belvedere
اوقات نماز Cooks Creek
اوقات نماز Green Bay
اوقات نماز Blubber Valley
اوقات نماز Side Hill
اوقات نماز Top Side Hill
اوقات نماز Creekside
اوقات نماز Dunnings
اوقات نماز Saint John’s, (Saint John's)
اوقات نماز Union Bay
اوقات نماز Week Point
اوقات نماز Bendals
اوقات نماز Side Hill Bay
اوقات نماز Belmont
اوقات نماز Potters Village
اوقات نماز Cedar Hall
اوقات نماز Monteros Hill
اوقات نماز Green Castle Hill
اوقات نماز Potters Buff
اوقات نماز Tottenham Park
اوقات نماز Point
اوقات نماز Emanuel
اوقات نماز Skerretts
اوقات نماز Saint Lukes
اوقات نماز Ballast Bay
اوقات نماز Green Castle Hill
اوقات نماز Rat Island
اوقات نماز Jennings
اوقات نماز Scotts Hill
اوقات نماز Bellevue Heights
اوقات نماز Ottos Hill
اوقات نماز New Division
اوقات نماز Rat Rocks
اوقات نماز Cedar Hall
اوقات نماز Bolands
اوقات نماز Jolly Hill
اوقات نماز Belmont Hill
اوقات نماز Saint John’s Harbour, (Saint John's Harbour)
اوقات نماز Saint Johnston Village
اوقات نماز Dunnings
اوقات نماز Scotts Hill
اوقات نماز Ballast Bluff
اوقات نماز Saint Johnston Village
اوقات نماز Gambles Terrace
اوقات نماز Ottos Hill
اوقات نماز Hansons Bay
اوقات نماز Creekside
اوقات نماز Belmont Hill
اوقات نماز Sutherlands Development
اوقات نماز Emanuel
اوقات نماز The Cove
اوقات نماز Woods
اوقات نماز Green Hill
اوقات نماز Sutherlands Development
اوقات نماز Sutherland
اوقات نماز Jennings
اوقات نماز Hermitage
اوقات نماز Gambles
اوقات نماز Yorks
اوقات نماز Potters Village
اوقات نماز Saint Lukes
اوقات نماز Mount Thomas
اوقات نماز Yepton
اوقات نماز James Bluff
اوقات نماز Herberts
اوقات نماز New Division Bay
اوقات نماز Villa