اوقات نماز Parish of Saint George

AG / Saint George / Parish of Saint George

جهت قبله Parish of Saint George

N E S W

جهت قبله Parish of Saint George

°80.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Parish of Saint George, Saint George: °80.7 :جهت قطب نما °66.1 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parish of Saint George, Saint George, Saint-George

اوقات نماز Fitches Creek
اوقات نماز Saint George’s Hill, (Saint George's Hill)
اوقات نماز Piggotts Hill
اوقات نماز Piggotts
اوقات نماز Osbourn
اوقات نماز Weirs
اوقات نماز Paynters
اوقات نماز Cedar Valley Mill
اوقات نماز Carlisle
اوقات نماز Fitches Creek Bay
اوقات نماز Gunthorpes
اوقات نماز Branns Hamlet
اوقات نماز Sampson Hill
اوقات نماز Cinnamon Island
اوقات نماز Kentish
اوقات نماز Tomlinson
اوقات نماز Lindsay Hill
اوقات نماز Cassada Gardens
اوقات نماز Powells Hill
اوقات نماز Ottos New Town
اوقات نماز Blackmans Point
اوقات نماز Parham Hill
اوقات نماز Clare Hall
اوقات نماز Winthorpes Foot Creek
اوقات نماز Mount Pleasant
اوقات نماز Saint John’s, (Saint John's)
اوقات نماز Vernons
اوقات نماز Barnes Hill
اوقات نماز Lightfoots
اوقات نماز Parham
اوقات نماز Belmont
اوقات نماز The Grove
اوقات نماز Cedar Hill
اوقات نماز Mount Joy
اوقات نماز Potters Village
اوقات نماز Twenty Hill
اوقات نماز Potters Buff
اوقات نماز Crabs Mill
اوقات نماز Skerretts
اوقات نماز Scotts Hill
اوقات نماز Bellevue Heights
اوقات نماز Ottos Hill
اوقات نماز Barnes Hill
اوقات نماز Vernon’s Island, (Vernon's Island)
اوقات نماز New Winthorpes
اوقات نماز Winthorpes Bay
اوقات نماز Belmont Hill
اوقات نماز Saint Johnston Village
اوقات نماز Scotts Hill
اوقات نماز Fellingo Shoal
اوقات نماز Barnacle Point
اوقات نماز Saint Johnston Village
اوقات نماز Gambles Terrace
اوقات نماز Ottos Hill
اوقات نماز North Sound
اوقات نماز Belmont Hill
اوقات نماز Sutherlands Development
اوقات نماز Parham Harbour
اوقات نماز High Point
اوقات نماز Woods
اوقات نماز Hand Point
اوقات نماز Sutherlands Development
اوقات نماز Old Fort Point
اوقات نماز Gambles
اوقات نماز Potters Village
اوقات نماز Vernon’s Island, (Vernon's Island)
اوقات نماز Parham Harbour
اوقات نماز Dutchman Bay
اوقات نماز Twenty Hill
اوقات نماز Herberts
اوقات نماز Skerretts
اوقات نماز North Sound
اوقات نماز Cedar Hill
اوقات نماز Herberts
اوقات نماز Gambles
اوقات نماز Sea View Farm
اوقات نماز Renfrew
اوقات نماز Potters Buff
اوقات نماز Clare Hall
اوقات نماز Old Fort Point
اوقات نماز Crabs Peninsula
اوقات نماز Parham
اوقات نماز Belmont
اوقات نماز Shoal Point
اوقات نماز Freemans
اوقات نماز Sherwood
اوقات نماز Crabs Peninsula
اوقات نماز Parham Hill
اوقات نماز Renfrew
اوقات نماز Maiden Island
اوقات نماز Vernons
اوقات نماز Bellevue Heights
اوقات نماز Kettle Bottom Shoals
اوقات نماز Shoal Bay
اوقات نماز Santa Maria Hill
اوقات نماز Ottos New Town
اوقات نماز Sherwood
اوقات نماز Branns Hamlet
اوقات نماز Woods
اوقات نماز Mount Joy