اوقات نماز Wardak

AF / Vardak / Wardak

جهت قبله Wardak

N E S W

جهت قبله Wardak

°247.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Wardak, Vardak: °247.2 :جهت قطب نما °250 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wardak, Maydan Province, Vardak, Velayat-e Vardak, Velāyat-e Vardak, Wardag, Wardak and Maiden, Wardak-Maidan, Werdek Province, Wilayat-e Wardak, Wilāyat-e Wardak

اوقات نماز Mīr Hazār, (Mir Hazar)
اوقات نماز Darah-ye Sulţālī, (Darah-ye Sultali)
اوقات نماز Dahan-e Būm, (Dahan-e Bum)
اوقات نماز Gidargū, (Gidargu)
اوقات نماز Ghowchī, (Ghowchi)
اوقات نماز Qal‘ah-ye Pukhtah, (Qal'ah-ye Pukhtah)
اوقات نماز Spī Būlāq, (Spi Bulaq)
اوقات نماز Mīr Hazār, (Mir Hazar)
اوقات نماز Kuhnah Qal‘ah, (Kuhnah Qal'ah)
اوقات نماز Qal‘ah-ye Bābā, (Qal'ah-ye Baba)
اوقات نماز Tapah-ye Bābā, (Tapah-ye Baba)
اوقات نماز Āhangarān, (Ahangaran)
اوقات نماز Now Qal‘ah, (Now Qal'ah)
اوقات نماز Dahān-e Qōl, (Dahan-e Qol)
اوقات نماز Dolina Girurozi
اوقات نماز Kaṯah Qal‘ah, (Katah Qal'ah)
اوقات نماز Gīrō Rōzī, (Giro Rozi)
اوقات نماز Sag Kushtah
اوقات نماز Kōh-e Āsmā’ī Dū, (Koh-e Asma'i Du)
اوقات نماز Shaykh Qal‘ah, (Shaykh Qal'ah)
اوقات نماز Shōrāw, (Shoraw)
اوقات نماز Darah-ye Qar Qal
اوقات نماز Gīrō Jōy, (Giro Joy)
اوقات نماز Qōl-e Sirō, (Qol-e Siro)
اوقات نماز Kharābah-ye Rāqōl, (Kharabah-ye Raqol)
اوقات نماز Seh Kōṯah, (Seh Kotah)