اوقات نماز Wilāyat-e Nīmrōz

AF / Nimroz / Wilāyat-e Nīmrōz

جهت قبله Wilāyat-e Nīmrōz

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Nīmrōz

°247.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Nīmrōz, Nimroz: °247.8 :جهت قطب نما °250.2 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Nīmrōz, Wilayat-e Nimroz, Chakansur, Chakhansoor, Chakhnsoor, Chekhansor Province, Chekhansur, Nim Roz, Nimroz, Nimroze, Nimruz, Nīmrōz, Nīmrūz, Seistan, Sistan, Velayat-e Chakhansur, Velayat-e Nimruz, Velāyat-e Chakhānsūr, Velāyat-e Nīmrūz

اوقات نماز Shēlah-e Pasqolleh-ye Ebrāhīm, (Shelah-e Pasqolleh-ye Ebrahim)