اوقات نماز Wilāyat-e Kunaṟ

AF / Kunar / Wilāyat-e Kunaṟ

جهت قبله Wilāyat-e Kunaṟ

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Kunaṟ

°249.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Kunaṟ, Kunar: °249.3 :جهت قطب نما °252.1 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Kunaṟ, Wilayat-e Kunar, Konar, Kunar, Kunarha, Kunaṟ, Kuner Province, Velayat-e Konar, Velayat-e Konarha, Velāyat-e Konar, Velāyat-e Konarhā, Wilāyat-e Kunar

اوقات نماز Ṯōs Kalā, (Tos Kala)
اوقات نماز Chêrgō Kamar, (Chergo Kamar)
اوقات نماز Punḏ Sar, (Pund Sar)
اوقات نماز Kats Barī Sar, (Kats Bari Sar)
اوقات نماز Bābī Nāw, (Babi Naw)
اوقات نماز Chinār Bānḏah, (Chinar Bandah)
اوقات نماز Kajgal
اوقات نماز Tsāngār Darah, (Tsangar Darah)
اوقات نماز Perone
اوقات نماز Mullāyānō Kêlay, (Mullayano Kelay)
اوقات نماز Qaţār Kalā, (Qatar Kala)
اوقات نماز Shnē Kamarē, (Shne Kamare)
اوقات نماز Māshōgal, (Mashogal)
اوقات نماز Gaṟīgāl Mōṟah, (Garigal Morah)
اوقات نماز Kūzah Qamchī, (Kuzah Qamchi)
اوقات نماز Tsāngār Darah, (Tsangar Darah)
اوقات نماز Bar Bāgh, (Bar Bagh)
اوقات نماز Shêgē Kōrūnah, (Shege Korunah)
اوقات نماز Shāmīr Kōṯ, (Shamir Kot)
اوقات نماز Ṟūngal Khwaṟ, (Rungal Khwar)
اوقات نماز Qamchay Darah
اوقات نماز Wuṯahpūr, (Wutahpur)
اوقات نماز Chalīmzī Chinār Mōṟah, (Chalimzi Chinar Morah)
اوقات نماز Qowru
اوقات نماز Chinār Nāw, (Chinar Naw)