اوقات نماز Wilāyat-e Ghaznī

AF / Ghazni / Wilāyat-e Ghaznī

جهت قبله Wilāyat-e Ghaznī

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Ghaznī

°248.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Ghaznī, Ghazni: °248.8 :جهت قطب نما °251.4 :جهت واقعی °1-2.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Ghaznī, Wilayat-e Ghazni, Ghazni, Ghaznī, Ghezni Province, Velayat-e Ghazni, Velāyat-e Ghaznī

اوقات نماز Sādah-ye Nay Qal‘ah, (Sadah-ye Nay Qal'ah)
اوقات نماز Maīdān-e Rustam, (Maidan-e Rustam)
اوقات نماز Kūh-e Rostam, (Kuh-e Rostam)
اوقات نماز Sar-e Kalān, (Sar-e Kalan)
اوقات نماز Arzu
اوقات نماز Maīdān-e Rustam, (Maidan-e Rustam)
اوقات نماز Malkhī, (Malkhi)
اوقات نماز Siyāh Zamīn-e Nay Qal‘ah, (Siyah Zamin-e Nay Qal'ah)
اوقات نماز Būlāq ‘Alī, (Bulaq 'Ali)
اوقات نماز Kōh-e Rāsh, (Koh-e Rash)
اوقات نماز Gory Sirkash
اوقات نماز Qaryah-ye Sayyid Khān, (Qaryah-ye Sayyid Khan)
اوقات نماز ‘Abdur Kushtah, ('Abdur Kushtah)
اوقات نماز Qōl-e ‘Alī, (Qol-e `Ali)
اوقات نماز Sar Qāsh, (Sar Qash)
اوقات نماز Kōh-e Ghīftū, (Koh-e Ghiftu)
اوقات نماز Kōh-e Khushkak, (Koh-e Khushkak)