اوقات نماز Daykundi Province

AF / Daykundi / Daykundi Province

جهت قبله Daykundi Province

N E S W

جهت قبله Daykundi Province

°246.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Daykundi Province, Daykundi: °246.1 :جهت قطب نما °248.9 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Daykundi Province, Daykundi, Dāykundī, Wilayat-e Daykundi, Wilāyat-e Dāykundī

اوقات نماز Ḩilmantī, (Hilmanti)
اوقات نماز Najak
اوقات نماز Minaqōl, (Minaqol)
اوقات نماز Ghūj, (Ghuj)
اوقات نماز Jar-e Ḩilmantī, (Jar-e Hilmanti)
اوقات نماز Tūdak, (Tudak)
اوقات نماز Kōh-e Wārmurghah, (Koh-e Warmurghah)
اوقات نماز Nōlōkak, (Nolokak)
اوقات نماز Dasht-e Şaḩrāgak, (Dasht-e Sahragak)
اوقات نماز Sinowr
اوقات نماز Burlūn, (Burlun)
اوقات نماز Yalazār, (Yalazar)
اوقات نماز Zāwjōk, (Zawjok)
اوقات نماز Daymanah
اوقات نماز Pasinīl, (Pasinil)
اوقات نماز Jar-e Spī Tāq, (Jar-e Spi Taq)
اوقات نماز Charaspū, (Charaspu)
اوقات نماز Spī Tāq, (Spi Taq)
اوقات نماز Taghār, (Taghar)
اوقات نماز Khagrū, (Khagru)