اوقات نماز Al Fujayrah

AE / Fujairah / Al Fujayrah

جهت قبله Al Fujayrah

N E S W

جهت قبله Al Fujayrah

°257.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Al Fujayrah, Fujairah: °257.9 :جهت قطب نما °259.5 :جهت واقعی °1-1.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Al Fujayrah, Fujaira, Fujairah, Fujairah Emirate, Fujarah, Fujayrah, Fujaïrah, Fujeira, Shaikhdom of Fujairah, Sheikhdom of Fujairah, Sheikhdom of Fujayrah, alfjyrt, الفجيرة

اوقات نماز Al Gissemari
اوقات نماز Reef Al Fujairah City
اوقات نماز Far‘ah, (Far`ah)
اوقات نماز Jabal Ruḩam, (Jabal Ruham)
اوقات نماز Jabal Umm al Furfār, (Jabal Umm al Furfar)
اوقات نماز Wādī Jabsah, (Wadi Jabsah)
اوقات نماز Mimdūk, (Mimduk)
اوقات نماز Wadi Saham
اوقات نماز Wādī Mimdūk, (Wadi Mimduk)
اوقات نماز Jabal Buta
اوقات نماز Wādī Kadīnah, (Wadi Kadinah)
اوقات نماز Furfār, (Furfar)
اوقات نماز Wādī Furfār, (Wadi Furfar)
اوقات نماز Wādī Ya’a, (Wadi Ya'a)
اوقات نماز Ḩayl, (Hayl)
اوقات نماز Jabal Muthrad
اوقات نماز Marāwinah, (Marawinah)