اوقات نماز La Massana

AD / La Massana / La Massana

جهت قبله La Massana

N E S W

جهت قبله La Massana

°111.3 :جهت قطب نما
جهت قبله La Massana, La Massana: °111.3 :جهت قطب نما °111.3 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

La Massana, Massana, Parroquia de La Massana, Parroquia de la Massana, Parròquia de La Massana, Parròquia de la Massana

اوقات نماز Bosc de l’Obaga de Gali, (Bosc de l'Obaga de Gali)
اوقات نماز Clot de les Berques
اوقات نماز Xixerella
اوقات نماز Canal de la Font del Boix
اوقات نماز Feixants de Xixerella
اوقات نماز Els Caubets
اوقات نماز Bosc dels Pous
اوقات نماز Bosc de la Pixistella
اوقات نماز Serra Plana
اوقات نماز Palomer
اوقات نماز Baixant
اوقات نماز Canal de l’Obaga de l’Óssa, (Canal de l'Obaga de l'Ossa)
اوقات نماز Bosc de l’Obaga Sobirana, (Bosc de l'Obaga Sobirana)
اوقات نماز Roc de la Cacarulla
اوقات نماز Barranc de la Font Antiga
اوقات نماز Les Majobarnes
اوقات نماز Costa Gran
اوقات نماز Roc de l’Àliga, (Roc de l'Aliga)
اوقات نماز Roc del Carret
اوقات نماز Obaga de Palomer
اوقات نماز Roc del Xeig
اوقات نماز Font de la Costa Gran
اوقات نماز Canal de la Pixistella
اوقات نماز Pic de Palomer
اوقات نماز Vedat del Xeig
اوقات نماز Canal dels Agrels
اوقات نماز Bosc del Solanet
اوقات نماز Obac de la Pixistella
اوقات نماز Canal de Palomer
اوقات نماز Canal Gran
اوقات نماز Obaga de la Molina
اوقات نماز Solà de Angleva, (Sola de Angleva)
اوقات نماز Canal de Ruixol
اوقات نماز Pic de Carroi
اوقات نماز Coll Passader
اوقات نماز Rocs del Cresp
اوقات نماز Font de les Entrades
اوقات نماز Pal
اوقات نماز Boïga del Bony, (Boiga del Bony)
اوقات نماز Bosc d’Escalluquer, (Bosc d'Escalluquer)
اوقات نماز Coll de Turer
اوقات نماز Els Bedres
اوقات نماز Els Collells
اوقات نماز Roc de l’Àliga, (Roc de l'Aliga)
اوقات نماز El Colitx
اوقات نماز Riu del Solà, (Riu del Sola)
اوقات نماز Canal de la Llosa
اوقات نماز Barranc del Carcabanyat
اوقات نماز Riu del Prat del Bosc
اوقات نماز Font del Corb
اوقات نماز Bosc de l’Obaga de l’Óssa, (Bosc de l'Obaga de l'Ossa)
اوقات نماز Callissa de Palomer
اوقات نماز Riu de Pal
اوقات نماز Pesada de Pal
اوقات نماز Riu del Querol
اوقات نماز Els Orris
اوقات نماز Obac d’Erts, (Obac d'Erts)
اوقات نماز Escalluquer
اوقات نماز Tosquers
اوقات نماز Solà d’Erts, (Sola d'Erts)
اوقات نماز Roc d’Escalluquer, (Roc d'Escalluquer)
اوقات نماز Camí dels Collells, (Cami dels Collells)
اوقات نماز Basera de Pesada
اوقات نماز Serra d’Enclar, (Serra d'Enclar)
اوقات نماز Solà de Pal, (Sola de Pal)
اوقات نماز Puiol del Piu
اوقات نماز Camí de Sedornet, (Cami de Sedornet)
اوقات نماز Font Freda
اوقات نماز Pesada
اوقات نماز Erts
اوقات نماز El Pardal
اوقات نماز Roca Blanca
اوقات نماز Canal del Cresp
اوقات نماز Camp del Cortal
اوقات نماز Clot del Gel
اوقات نماز Canal de la Font del Llop
اوقات نماز Canal de les Boïgues, (Canal de les Boigues)
اوقات نماز Canal de l’Assalador de Rei, (Canal de l'Assalador de Rei)
اوقات نماز Els Obacs
اوقات نماز Carretera de Pal
اوقات نماز Serrat dels Matets
اوقات نماز Canal dels Llomassos
اوقات نماز Allau del Mas
اوقات نماز Clot de la Coma de la Sella
اوقات نماز Solana de Galliner
اوقات نماز Bosc de l’Obac de Salla, (Bosc de l'Obac de Salla)
اوقات نماز Abarsetar de Galliner
اوقات نماز Bosc de la Font del Pi
اوقات نماز Coma de l’Ascladella, (Coma de l'Ascladella)
اوقات نماز Roc del Lloser
اوقات نماز Canal del Bosc Negre
اوقات نماز Camí de l’Ensegur, (Cami de l'Ensegur)
اوقات نماز El Ramer
اوقات نماز Bosc de la Planassa
اوقات نماز Canal dels Picons
اوقات نماز Canal del Ramer
اوقات نماز Comangerra
اوقات نماز La Plana
اوقات نماز Camí del Jou, (Cami del Jou)
اوقات نماز Bosc del Pardal