اوقات نماز Encamp

AD / Encamp / Encamp

جهت قبله Encamp

N E S W

جهت قبله Encamp

°111.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Encamp, Encamp: °111.4 :جهت قطب نما °111.4 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Encamp, Parroquia d'Encamp, Parròquia d'Encamp

اوقات نماز Pleta dels Orris
اوقات نماز Prats dels Orris
اوقات نماز Clots de l’Aspra, (Clots de l'Aspra)
اوقات نماز Bony de l’Orri Vell, (Bony de l'Orri Vell)
اوقات نماز Fonts del Campeà, (Fonts del Campea)
اوقات نماز Obac dels Cortals
اوقات نماز Roca del Pisó, (Roca del Piso)
اوقات نماز Bosc del Campeà, (Bosc del Campea)
اوقات نماز Fangot Gran
اوقات نماز Prats de la Baronia
اوقات نماز Planell de la Baronia
اوقات نماز Les Pedrusques
اوقات نماز L’Abarsetar, (L'Abarsetar)
اوقات نماز Tarteres d’Entalàs, (Tarteres d'Entalas)
اوقات نماز Caire Forc
اوقات نماز Camí de la Collada d’Enradort, (Cami de la Collada d'Enradort)
اوقات نماز El Griu
اوقات نماز Prats de l’Obac, (Prats de l'Obac)
اوقات نماز Solana de la Baronia
اوقات نماز Riu del Pas Mal
اوقات نماز Canals d’Entalàs, (Canals d'Entalas)
اوقات نماز Serrat de la Garriga
اوقات نماز Pleta de Baix
اوقات نماز Solana d’Ensagents, (Solana d'Ensagents)
اوقات نماز Alt de l’Aspra, (Alt de l'Aspra)
اوقات نماز Riu de les Soronelles
اوقات نماز Serrat del Caire Forc
اوقات نماز Bony de les Deu Hores
اوقات نماز Riu del Caire Forc
اوقات نماز Bosc de Collart
اوقات نماز El Pas Mal
اوقات نماز Pla de Buscalls
اوقات نماز Bony dels Maians
اوقات نماز Bosc del Pas de la Clau
اوقات نماز Solana de la Pleta del Perro
اوقات نماز Riu de la Llosada
اوقات نماز Pleta de Més Amunt, (Pleta de Mes Amunt)
اوقات نماز Obaga de la Llosada
اوقات نماز Pas de la Clau
اوقات نماز Les Deveses
اوقات نماز Obac de Soldeu
اوقات نماز Bassa de l’Arena, (Bassa de l'Arena)
اوقات نماز Camí d’Easagents, (Cami d'Easagents)
اوقات نماز Obac del Tarter
اوقات نماز Els Maians
اوقات نماز Font de la Colilla
اوقات نماز Solana del Jordà, (Solana del Jorda)
اوقات نماز La Llosada
اوقات نماز La Pinatella
اوقات نماز Bosc de la Corruga
اوقات نماز Pleta d’Emportona, (Pleta d'Emportona)
اوقات نماز Canal Fonda
اوقات نماز Obaga d’Ensagents, (Obaga d'Ensagents)
اوقات نماز Feritxet
اوقات نماز Emprius de la Llosada
اوقات نماز Alt del Griu
اوقات نماز Bosc del Sigarró, (Bosc del Sigarro)
اوقات نماز La Colilla
اوقات نماز Rocs Negres
اوقات نماز Emportona
اوقات نماز Riu d’Ensagents, (Riu d'Ensagents)
اوقات نماز Riu de la Coma dels Llops
اوقات نماز Collada d’Entinyola, (Collada d'Entinyola)
اوقات نماز Estanys d’Ensagents, (Estanys d'Ensagents)
اوقات نماز Font del Coniol
اوقات نماز Canal de la Corruga
اوقات نماز Font del Feritxet
اوقات نماز Camí de Riba Escorjada, (Cami de Riba Escorjada)
اوقات نماز Planada dels Maians
اوقات نماز Tossal de la Llosada
اوقات نماز Basers de la Llosada
اوقات نماز Pla del Bosc
اوقات نماز Collades Baixes d’Emportona, (Collades Baixes d'Emportona)
اوقات نماز Pla del Géspit, (Pla del Gespit)
اوقات نماز Bony de les Carboneres
اوقات نماز Riu de la Bor
اوقات نماز Estany Moreno
اوقات نماز El Ponader
اوقات نماز Pleta de la Coma dels Llops
اوقات نماز Els Espiolets
اوقات نماز Roca de Carmenús, (Roca de Carmenus)
اوقات نماز Solana de la Coma dels Llops
اوقات نماز Planell de Andreuet
اوقات نماز Pic dels Maians
اوقات نماز Tosa de la Llosada
اوقات نماز Cap de Rep
اوقات نماز Font de Ferro del Planell Gran
اوقات نماز Planell de la Font
اوقات نماز Clots de Carmenús, (Clots de Carmenus)
اوقات نماز Roc de l’Estany Moreno, (Roc de l'Estany Moreno)
اوقات نماز Roc dels Pous
اوقات نماز Cap de la Solana del Forn
اوقات نماز Meligar d’Emportona, (Meligar d'Emportona)
اوقات نماز Collada de les Soronelles
اوقات نماز Serrat de Sant Jaume
اوقات نماز Costa dels Maians
اوقات نماز El Braibal
اوقات نماز El Confòs, (El Confos)
اوقات نماز Les Planes
اوقات نماز Canal de la Presa