اوقات نماز Andorra la Vella

AD / Andorra la Vella / Andorra la Vella

جهت قبله Andorra la Vella

N E S W

جهت قبله Andorra la Vella

°111.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Andorra la Vella, Andorra la Vella: °111.2 :جهت قطب نما °111.2 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Andorra la Vella, Andorre-la-Vieille, Parroquia d'Andorra la Vella, Parròquia d'Andorra la Vella

اوقات نماز Rocafort
اوقات نماز Fener de Comadejó, (Fener de Comadejo)
اوقات نماز Solà d’Enclar, (Sola d'Enclar)
اوقات نماز Roc de Maria
اوقات نماز Aubaderes
اوقات نماز Senyal de Missa
اوقات نماز Costa Salamandra
اوقات نماز Collet Martí, (Collet Marti)
اوقات نماز Font de l’Óssa, (Font de l'Ossa)
اوقات نماز Solà Vell, (Sola Vell)
اوقات نماز Canal de Roques Blanques
اوقات نماز Canal Dreta
اوقات نماز Serra del Vedat
اوقات نماز Canal dels Alegrets
اوقات نماز Canal dels Botaders
اوقات نماز Sant Julià de Lòria, (Sant Julia de Loria)
اوقات نماز Canal de Rocafort
اوقات نماز Fontanals del Pui
اوقات نماز Forat Negre
اوقات نماز Canal dels Trèmols, (Canal dels Tremols)
اوقات نماز Canal del Cortà, (Canal del Corta)
اوقات نماز Baixant
اوقات نماز Canal de la Boneta
اوقات نماز Borrassica
اوقات نماز Canal de l’Obaga de l’Óssa, (Canal de l'Obaga de l'Ossa)
اوقات نماز Roc de la Cacarulla
اوقات نماز Barranc de la Font Antiga
اوقات نماز Canal de l’Alzina, (Canal de l'Alzina)
اوقات نماز Prat d’Enclar, (Prat d'Enclar)
اوقات نماز Les Majobarnes
اوقات نماز Basera Mateu
اوقات نماز Costa Gran
اوقات نماز Collet de Sant Vicenç, (Collet de Sant Vicenc)
اوقات نماز Canal de la Collada Gran
اوقات نماز Font de la Costa Gran
اوقات نماز El Vedat
اوقات نماز Canal de la Cirera
اوقات نماز Canal de l’Avetar, (Canal de l'Avetar)
اوقات نماز Coll de Basers
اوقات نماز El Cedre
اوقات نماز Carretera d’Aixirivall, (Carretera d'Aixirivall)
اوقات نماز Canal dels Agrels
اوقات نماز Els Alabars
اوقات نماز Riu de Llumeneres
اوقات نماز Bosc del Solanet
اوقات نماز Canal de Luixent Passader
اوقات نماز Canal del Boïgot, (Canal del Boigot)
اوقات نماز Basera Gran
اوقات نماز Coll de la Manyiga
اوقات نماز Roc de Sant Vicenç, (Roc de Sant Vicenc)
اوقات نماز Carretera de Nagol
اوقات نماز Pic de Carroi
اوقات نماز Coll Passader
اوقات نماز Roc de l’Espluga, (Roc de l'Espluga)
اوقات نماز Canal de la Ramenada
اوقات نماز Tossal de la Pardina
اوقات نماز Pal
اوقات نماز Parc d’Enclar, (Parc d'Enclar)
اوقات نماز Camí d’Enclar, (Cami d'Enclar)
اوقات نماز Canal del Llarg
اوقات نماز Canal de Coll d’Eres, (Canal de Coll d'Eres)
اوقات نماز Coma de Teix
اوقات نماز Santa Coloma
اوقات نماز La Lomera
اوقات نماز Riu d’Aixirivall, (Riu d'Aixirivall)
اوقات نماز Canal del Pont
اوقات نماز Els Bedres
اوقات نماز Les Canadilles
اوقات نماز Roc de Vista
اوقات نماز Camí de la Muntanya, (Cami de la Muntanya)
اوقات نماز Coll de la Tàpia, (Coll de la Tapia)
اوقات نماز Riu del Solà, (Riu del Sola)
اوقات نماز Collet Purgat
اوقات نماز Barranc del Carcabanyat
اوقات نماز Riu del Prat del Bosc
اوقات نماز El Boscarró, (El Boscarro)
اوقات نماز Corts d’Ern, (Corts d'Ern)
اوقات نماز Canal de la Pica
اوقات نماز Bosc de l’Obaga de l’Óssa, (Bosc de l'Obaga de l'Ossa)
اوقات نماز Solà d’Andorra, (Sola d'Andorra)
اوقات نماز Bony de Comascura
اوقات نماز Els Orris
اوقات نماز Canal de Pedra Plana
اوقات نماز Cort de Rossell
اوقات نماز Planell de l’Espluga, (Planell de l'Espluga)
اوقات نماز Font de la Boïga del Roi, (Font de la Boiga del Roi)
اوقات نماز Font de Ferro
اوقات نماز Canal de la Carbassa
اوقات نماز Serra d’Enclar, (Serra d'Enclar)
اوقات نماز Canal del Timbarro
اوقات نماز Canal de Collet Purgat
اوقات نماز Canal de la Premsa
اوقات نماز Font dels Meners
اوقات نماز Canal de la Costa de les Salineres
اوقات نماز Canal Gran
اوقات نماز Terra del Pou
اوقات نماز El Pardal
اوقات نماز Canal de les Molleres
اوقات نماز Canals de Comascura
اوقات نماز Canals de Torrent Pregó, (Canals de Torrent Prego)