اوقات نماز Ainaro

TL / Ainaro / Ainaro

جهت قبله Ainaro

N E S W

جهت قبله Ainaro

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ainaro, Ainaro: °289.7 :جهت قطب نما °291.8 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ainaro

اوقات نماز Karlele
اوقات نماز Mauulo 1
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mauulo 2
اوقات نماز Orema
اوقات نماز Gerudu
اوقات نماز Sono
اوقات نماز Guer-Udo
اوقات نماز Noulo
اوقات نماز Mota Bulihu
اوقات نماز Soro
اوقات نماز Terlora
اوقات نماز Maulore
اوقات نماز Ainaro
اوقات نماز Poelau
اوقات نماز Mount Surolau
اوقات نماز Foho Surolau
اوقات نماز Reamori
اوقات نماز Mount Maumetlau
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mauulo 2
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Foho Singgilau
اوقات نماز Gerudu
اوقات نماز Mamurlau
اوقات نماز Berluli
اوقات نماز Mau-Ulo
اوقات نماز Terlora
اوقات نماز Kertapati
اوقات نماز Sono
اوقات نماز Builiko
اوقات نماز Guer-Udo
اوقات نماز Mota Hatomera
اوقات نماز Karlele
اوقات نماز River Mauleo
اوقات نماز Soro
اوقات نماز Poelau
اوقات نماز Porema
اوقات نماز Foho Sabagulau
اوقات نماز Foho Singgilau
اوقات نماز Mauulo 1
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mantelau
اوقات نماز Sabagulau
اوقات نماز Foho Surolau
اوقات نماز Mount Surolau
اوقات نماز Mota Bulihu
اوقات نماز Orema
اوقات نماز Foho Berbakalau
اوقات نماز Mamurlau
اوقات نماز Ainaro
اوقات نماز Noulo
اوقات نماز Builiko
اوقات نماز Foho Hatomera
اوقات نماز Mota Mamurlau
اوقات نماز Maulore
اوقات نماز Foho Berbakalau
اوقات نماز Berluli
اوقات نماز Mota Gigirai
اوقات نماز Mota Korailisu
اوقات نماز Reamori
اوقات نماز Manutaci
اوقات نماز Manutassi
اوقات نماز Hatumetaudo
اوقات نماز Mota Maubere
اوقات نماز Porema
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mount Maumetlau