اوقات نماز Ainaro

TL / Ainaro / Ainaro

جهت قبله Ainaro

N E S W

جهت قبله Ainaro

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ainaro, Ainaro: °289.7 :جهت قطب نما °291.8 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ainaro, Ainaro District, Ainaru, Ajnaro, Ajnaru, Distretto di Ainaro, Distrito Ainaro, Distritu Ainaro, Dystrykt Ainaro, Kabupaten Ainaro, Municipio de Ainaro, Município de Ainaro, Munisipiu Ainaru, Munisípiu Ainaru, Suro, a yi na luo qu, ainalu hyeon, ainaro xian, ainarus olki, bkhsh aynarw, ʼyynrw, Αϊνάρο, Айнаро, Айнару, איינרו, اینارو ضلع, بخش اینارو, ضلع آئنارو, აინარუს ოლქი, アイナロ県, 阿伊納羅區, 아이나루 현

اوقات نماز Karlele
اوقات نماز Mauulo 1
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mauulo 2
اوقات نماز Orema
اوقات نماز Gerudu
اوقات نماز Sono
اوقات نماز Guer-Udo
اوقات نماز Noulo
اوقات نماز Mota Bulihu
اوقات نماز Soro
اوقات نماز Terlora
اوقات نماز Maulore
اوقات نماز Ainaro
اوقات نماز Poelau
اوقات نماز Mount Surolau
اوقات نماز Foho Surolau
اوقات نماز Reamori
اوقات نماز Mount Maumetlau
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mauulo 2
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Foho Singgilau
اوقات نماز Gerudu
اوقات نماز Mamurlau
اوقات نماز Berluli
اوقات نماز Terlora
اوقات نماز Sono
اوقات نماز Builiko
اوقات نماز Guer-Udo
اوقات نماز Karlele
اوقات نماز Soro
اوقات نماز Poelau
اوقات نماز Porema
اوقات نماز Foho Singgilau
اوقات نماز Mauulo 1
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mount Darehan
اوقات نماز Foho Surolau
اوقات نماز Mount Surolau
اوقات نماز Bazar
اوقات نماز Mota Bulihu
اوقات نماز Orema
اوقات نماز Foho Berbakalau
اوقات نماز Mount Oerama
اوقات نماز Mamurlau
اوقات نماز Foho Oerama
اوقات نماز River Maumali
اوقات نماز Surocraic
اوقات نماز Ainaro
اوقات نماز Foho Bunaria
اوقات نماز Noulo
اوقات نماز River Sarai
اوقات نماز Builiko
اوقات نماز River Aibuifu
اوقات نماز Mount Bunaria
اوقات نماز Ailau
اوقات نماز Maulore
اوقات نماز Foho Berbakalau
اوقات نماز Berluli
اوقات نماز Mount Fauntecas sa
اوقات نماز Foho Bazarlau
اوقات نماز Reamori
اوقات نماز Mount Bazarlau
اوقات نماز Porema
اوقات نماز Mauulo
اوقات نماز Mount Maumetlau